หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รูปสัญลักษณ์ Tatoos Text Art หรือ Tatoos Ascii Art รูปลายสักเท่ห์ๆ เข้มๆ

รูปสัญลักษณ์ Tatoos Text Art หรือ Tatoos Ascii Art รูปลายสักเท่ห์ๆ เข้มๆ มีหลากหลายรูปแบบ ลองเลือกๆใช้ในโพสต์คอมเม้นท์ โพสต์โปรไฟล์ ได้ตามใจชอบเลยจ้า 〷◠‿◠〷

วิธีใช้ 

1. ใช้เม้าส์ลากไฮไลท์แถบสี รูปสัญลักษณ์ Text Art หรือ Ascii Art ที่ต้องการ
2. กดปุ่ม Ctrl + C(หรือคลิกขวา รูปที่เลือก แล้วกดเมนู Copy)
3. นำไปวางที่ช่องคอมเม้นท์หรือโปรไฟล์ โดยกดปุ่ม Ctrl + V(หรือคลิกขวาที่ช่องคอมเม้นท์ แล้วกดเมนู Paste)
4. เป็นอันเรียบร้อย (≧◡≦)


11111111¶111111111111111111111111111111111111
11111111¶¶¶1111111111111111111111111111111111
111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111
111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111
1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11
1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶1
111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶111
11111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111
1111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1111111111
111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
11111¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶1111111¶¶¶11¶¶11
11111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶111111111111111
1111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111
111¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶1111111111111
1¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111
111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111
111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶1111111
111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶111111
111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶11111
11111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111
11111¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1111
1111¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111
11¶¶111111111¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶1111
1111111111111¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111
1111111111111¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111
1111111111111¶¶111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111
111111111111¶¶1111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶1111
111111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶11111111
111111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶111¶¶11111
111111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶11¶¶¶¶¶1111
11111111111111111111111111¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶11111
11111111111111111111111111¶¶¶1111¶¶¶¶¶1111111
1111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶¶¶¶11111111
11111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111111111
1111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111111
11111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11111111111111
1111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111111111
111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶11111111111111111
11111111111111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶11111111111111111
11111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶111111111111111111
11111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶1111111¶1111111111
11111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111111¶¶111111111
111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶1111¶¶¶111111111
1111111111111111111¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶111111111
111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111
11111111111111111111111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111
1111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶111111111
11111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111
11111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶1¶111111111
111111111111111111111111111¶¶1¶¶1111111111111
11111111111111111111111111¶¶¶111¶¶11111111111
11111111111111111111111111¶¶11¶¶¶111111111111
111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶1111111111111
1111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶11111111111111
111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶111111111111111
11111111111111111111¶¶¶11¶¶¶11111111111111111
11111111111111111111¶¶¶1¶¶¶111111111111111111
1111111111111111111¶¶¶11¶¶¶111111111111111111
1111111111111111111¶¶¶¶1¶¶¶11111¶111111111111
11111111111111111111¶¶¶¶11¶1111¶¶111111111111
111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
11111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111
1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111
1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶11111111111111
1111111111111111111111111¶¶¶¶¶111111111111111
1111111111111111111111111¶¶¶¶1111111111111111
111111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111
11111111111111111111111¶¶¶1111111111111111111
1111111111111111111111¶¶111111111111111111111
11111111111111111111¶¶11111111111111111111111


```````_1111111_``````````````````````````````````````
```1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$₫_```````````````````````````````
`_111_```````1₫$¶¶¶¶¶¶¶¶¶₫_```````````````````````````
`````````````````_₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶₫`````````````````````````
````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶₫``````````````````````
```````1₫§₫1``````````₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```_₫1``````````````
```_§$$$¶¶¶¶¶¶¶¶₫_``````§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``₫$$1````````````
````````````₫¶¶¶¶¶¶§1````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``1¶¶§_``````````
`````1§§₫1`````₫¶¶¶¶¶¶₫````₫¶¶¶¶$$¶¶¶$``_¶¶$``````````
``````₫¶¶¶¶¶₫```1¶¶¶¶¶¶¶§`````````1¶¶¶$1`1¶¶$1````````
````````_$¶¶¶¶$_`1§¶¶¶¶¶¶¶$1_``````1¶¶¶¶11¶¶¶$````````
``````````1¶¶¶¶§```¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```````
```````````§¶¶¶¶§1_1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§1``````
````````````1§¶¶¶¶₫``````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$1``````
````````````₫¶¶¶¶¶¶1```````1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§₫§¶¶¶¶¶₫``````
```````````$¶¶¶¶¶¶¶§``₫¶¶₫11§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$1_1§¶¶¶§``````
````````````````₫¶¶¶₫`_$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§111$¶$``````
`````₫§`````````_$¶¶¶11§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶§1₫¶¶§`````
`````$¶§````````1¶¶¶§11¶¶¶¶¶¶¶¶¶§₫§¶¶¶$₫$¶¶¶¶¶¶¶¶§````
`````₫¶¶¶§1``_11$¶¶¶11₫¶¶¶¶¶§1_`````1§¶$11¶¶¶¶¶¶¶$1```
``_```₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$11$¶¶¶¶$1``````````§¶¶§₫§¶¶¶¶¶¶§_``
`₫$1```₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$11§¶¶¶¶1````````````1¶$₫₫¶¶¶¶¶¶¶₫``
`₫¶$1```1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶§11₫¶¶¶1``````````````1¶¶$$¶¶¶¶$1``
`_$¶¶1````1§¶¶¶¶¶¶¶¶₫_1$¶¶¶1``````````````₫§₫₫$¶¶¶§```
``1¶¶¶1`````₫¶¶¶¶¶¶¶¶$1`1§¶¶¶₫```````````````1¶¶¶¶_```
```₫¶¶¶$````_§¶¶¶¶¶¶¶¶¶₫11111₫11`````````````1¶¶§`````
````₫¶¶¶¶¶₫``1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$§§§$¶¶§`````````````_```````
`````1¶¶¶¶¶11§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1````````````````````
```````§¶¶¶§₫¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§````````````````````
```$$```1₫§§$¶¶¶¶1_``1₫$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```````````````````
```§¶$1````§¶¶¶₫```````1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶₫```````````````````
````§¶¶¶```₫¶¶¶````````1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§``````````````````
`````$¶¶¶11$¶¶₫````````1$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§`````````````````
``````₫¶¶¶¶¶¶§1```````1¶¶¶¶¶¶¶$₫1§¶¶¶§````````````````
```````1§¶¶¶$§₫````_$¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```1¶¶¶₫```````````````
``````````11₫$₫````_§¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```₫¶¶¶¶§``````````````
````````````_§§```````1¶¶¶¶¶¶¶$1``$¶¶¶¶¶₫`````````````
``````````````_````11_``1¶¶¶¶¶¶$``1¶¶¶¶¶§1````````````
````````````````````§¶₫``1$¶¶¶¶¶§``1$¶¶¶¶§````````````
`````````````````````$¶¶1``1¶¶¶¶¶¶```§¶¶¶¶_```````````
`````````````````````1¶¶¶1``1¶¶¶¶¶1```§¶¶¶1```````````
`````````````````````1¶¶¶¶1``1¶¶¶¶¶1``1¶¶¶₫```````````
````````````````````1¶¶¶¶¶$1``₫¶¶¶¶¶_``1¶¶§_``````````
````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶1`_$¶¶¶¶1```¶¶§```````````
``````````````````````₫¶¶¶¶¶₫``1$¶¶¶$_``¶¶₫```````````
```````````````````````₫¶¶¶¶$1``₫¶¶¶¶₫``$¶1```````````
````````````````````````₫¶¶¶¶$``1¶¶¶¶§``1§````````````
````````````````````````_$¶¶¶¶1``$¶¶¶$1``_````````````
`````````````````````````₫¶¶¶¶1``§¶¶¶¶1```````````````
`````````````````````````1$¶¶¶1``§¶¶¶$_```````````````
``````````````````````````§¶¶¶₫``₫¶¶¶$````````````````
``````````````````````````§¶¶¶1``§¶¶¶$````````````````
``````````````````````````§¶¶¶1`1¶¶¶¶§````````````````
`````````````````````````1$¶¶¶1`1¶¶¶§1````````````````
`````````````````````````₫¶¶¶₫``§¶¶¶₫`````````````````
````````````````````````1¶¶¶§``1¶¶¶§``````````````````
````````````````````````1¶¶¶1`1¶¶¶§```````````````````
```````````````````````_$¶¶$``₫¶¶¶_```````````````````
``````````````````````1$¶¶§_`₫¶¶§`````````````````````
`````````````````````_$¶¶$``₫¶¶₫``````````````````````
````````````````````1¶¶¶$1`₫¶¶1```````````````````````
```````````````````₫¶¶¶§1`§¶§`````````````````````````
``````````````````§¶¶¶₫``₫§_``````````````````````````
`````````````````§¶¶¶1````````````````````````````````
````````````````₫¶¶$1`````````````````````````````````
```````````````1¶¶¶```````````````````````````````````
``````````````_$¶§_```````````````````````````````````
``````````````₫¶¶`````````````````````````````````````
``````````````§$§`````````````````````````````````````
`````````````1₫₫1`````````````````````````````````````


111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111¶¶¶111111111111111111111
111111111111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111111111
1111111111111111111111111111¶¶¶¶1111111111111111111111111
11111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111
111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111
11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
11111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111
1111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111
111111111111111¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111
111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111
11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1111
1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶111
11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶11
1111¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶1
11111¶¶¶¶¶111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111
1111111¶1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111
1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111
111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1111111
11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶1111111
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶1111111
111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶1111111
1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶1111111
111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶111111111111111¶¶¶11111111
11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111¶¶111111111
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶1111111111111111111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶111111111111111111111111¶¶¶¶¶11111111111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶11111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶111111111111¶¶¶11111¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶11111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111
¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11
¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶
1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶¶
1111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶
11111¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶
1111¶¶¶11111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶
1111¶¶¶111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111¶
11111¶¶1111111111111111111¶¶¶¶¶1111111111111111111111111¶
111111¶11111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111111111111
1111111111111111111111111111¶¶¶11111111111111111111111111
11111111111111111111111111111¶¶11111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶11111111¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶1111111111¶¶¶1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶111111111111¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1¶¶¶
¶¶111111111111111111111111111¶¶111111111111¶¶
¶¶111111111111111111111111111111111111111111¶
¶1111¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111¶¶
¶11¶¶¶¶¶111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶11¶¶
¶1¶¶¶¶¶111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶11111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶111111111111¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶
¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶11111¶¶¶¶111111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


___________________________________________$$s
_________________________$____$$s___________s$$s
_________________________s$$$$s$$$$$$s________$$$___s$
_______________s$$$$$$$$s___s$$$$ss$$$$s________$$$__$$
________________________s$$$s__$$$$$s_$$$s___s$__s$$s_$$
__________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$sss$$$$s_$$$s__$$$__s$$s$
_____s$$$$$$$$$s_____s$$$$$$$$$$$$$$h$$$__$$$s__$$___$$$s
___s$$$$$s_____________________ss$$$$$$$$s_s$$$s$$$__s$$$
__________________________s$$$s____s$$$$$$$$s$$$$$$$__$$$
_________s$$$$$$$$$$$$$$$s$$$$$$$$$$s$$$$$$$$$ss$$$$s_$$$
_____________________s$$$$$$$$$$s$$$s____s$$$$$$__$$$__$$
________________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s_____s$$$s_$$__$$
________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s$s__s$$$$$$s___$$s_$s$$$
_____s$$$$$s$$$$$$$$$$$$$$s____$$s$$$$$$$$$$$$$s____$$$$s
___s$$$$__s$$$$$$$$$s_____s$$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$$s__$$$
___s$___$$$$$$______s$$$$$$$s_s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$
______s$$$s___s$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s$$$$$$$s
_____$$$__s$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s$s$_$$$$$$$$$$$
____$$$_$$$$$$i$$$$$s_$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ss$$$s$$$$$$$$s$$s
___$$__$$$__s$$$$ss__$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s$$$$$_$$$$e$$s$
__$$_s$$___$$$$s_$$_$$s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s$$$$$s_$$$$$$s$
_s$s$$$___$$$$_s$$__$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_s_$$$
_$$s$s__s$$$__$$____s$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$__$$$
$$_$___$$$$_s$$__$$__$$$s__s$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$s
$$____$$$s_$$$__$$$_$_s$$$$s___s$s$$$$$$$$_$$$$$$$$s$$$
$____$$$__$$sss$$$$__$_s$$$$$$$$$$s$s$$$$$___s$$$$s$$$s
____$$$_s$$$_$s$$$$s_s$__$$$$$$___s$$s_$$$s___s$$$_$$$
____$$_s$$$_$$_s$$$$$_s$$___$$$$$________$_____$$$s$$s
___s$$_$$$__$$__$$$$$$$$$$s____s$$$$$_________s$$$$$$
___$$$s$$$__$$___$$ss$$$$$$$$s____s$$$$$s______$$$$$$
___$s$$$$$_s$$__s_$$$_s$$$$$$$$$$s___s$$$$$$$s___sss
___$$$$$$$_$$$__$s_$$$$s__s$$$$$$$$$s___$$$$$$$s
__s$$$$$$$_$$$s_s$__$$$$$$s__s$$$$$$$$$s__$__$$$$s
__$_$$$$s$_s$$$__$$__$$$$$$$$s__$$s$$$$$$$_____$$$$
____s$$$_$$_$$$___$$__$s$$$$$$$$_s__s$$$s$$$____$$$$
_____$$$__$_$$$$___$$_ss_$$$$$$$$$____$$$$_s$____$$$s
_____$$$s_$_s$$$s__$$$____s$$$$$$$$$___s$$$______$$$$
_____s$$$_ss_$$$$___$$s____$$$$$$$$$$___$$$$_____s$$$
______$k$__$__$$$$__s$$____$$$$$$$h$$____$$$$_____$$s
______$$$______$$$s__$$$___$$_$$$$$$$$___s$$$$____$$
_______$$s______$$$__s$$$___$_s$$$$$s____s$$$$____$s
_______$$$_______$$$_s$$_$__$__$$$$$s____s$$$$___$$
________$$_______s$$__$$_______$$$$$s____$$$$$___$s
________$$________s$$_$$______s$$$$$_____$$_$$___$
___________________$$_$$s_____$$$$$_____$$s_$s
____________________$$s$$_____$$$$_____s$$__$
____________________s$_$$____$$$s_____s$$
_____________________$_$$___$$$______s$$
_______________________$$__s$$______$$$
________________________$__$$______$$$
________________________$_$$s____$$$s
__________________________$$___s$$s
__________________________$$__$$s


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶
¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶
¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶
¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶
¶__8______¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶______8__¶
¶___88______¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_______8___¶
¶____88________¶¶¶___¶_¶___¶¶¶¶_______88____¶
¶¶_____888_______¶¶_______¶¶_______888_____¶¶
¶¶________8888____¶¶_____¶¶____88888_______¶¶
¶¶¶___________888___________888___________¶¶¶
¶¶¶_88___________88________8___________88_¶¶¶
¶¶¶___8888888__________________88888888___¶¶¶
¶¶¶¶_______8888888__88_88__8888888_______¶¶¶¶
¶¶¶¶¶________________8_8_________________¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶___________88__8_8__888___________¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶___88888____8_8_____8888____¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶___8_____________________8____¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶_88_88_¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶__888__¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶__888__¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___888___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____888_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____88888_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____8888888____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____8888888____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__8888888__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_8888888_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


111111111111111111111111111111111111111111111 
1111111111111111111111111¶¶111111111111111111 
1111111111111111111111111¶¶111111111111111111 
111111111111111111111111¶¶¶11¶¶11111111111111 
1111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111 
111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111 
111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111 
11111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111 
11111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111 
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111 
111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111 
111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111 
11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11111111111111 
111111111111111111¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111111111 
1111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111111111111111 
111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111111 
1111111111111111111111¶¶¶¶1111111111111111111 
111111111111111111111111¶¶1111111111111111111 
111111111111111111¶11111¶¶¶111111111111111111 
111111111111111111¶¶1111¶¶¶111111111111111111 
111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111 
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111 
111111111111111111111¶¶¶¶¶¶111111111111111111 
1111111111111111111111¶¶¶¶¶111111111111111111 
11111111111111111111111¶¶¶¶111111111111111111 
111111111111111111111111¶¶¶111111111111111111 
1111111111111111111111111¶¶111111111111111111 
1111111111111111111111111¶¶¶11111111111111111 
1111111111111111111111111¶¶¶11111111111111111 
1111111111111111111111111¶¶¶11111111111111111 
111111111111111111111111¶¶¶111111111111111111 
1111111111111111111111¶¶¶¶¶111111111111111111 
111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111111 
111111111111111111111¶¶¶111111111111111111111 
111111111111111111111¶¶¶111111111111111111111 
1111111111111111111111¶¶1¶1111111111111111111 
1111111111111111111111¶¶1¶¶111111111111111111 
111111111¶¶¶¶111111111¶¶11¶¶11111111111111111 
1111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶1¶¶¶11111111111111111 
11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶11¶¶¶11111111111111111 
1111¶¶¶¶¶¶1111¶11111¶¶11¶¶¶¶11111111111111111 
1111¶¶¶¶¶11111111111¶¶1¶¶¶¶¶11111111111111111 
1111¶¶¶¶¶1111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111111111111 
111¶¶¶¶¶¶111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶1111 
1111¶¶¶¶¶¶11111111¶¶1¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶¶111 
1111¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶11 
1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶11 
11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶11 
11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶11 
111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶11 
111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 
1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶1111 
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶111111111¶¶¶11111 
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1111111111¶¶¶11111 
111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1111111111¶¶¶¶11111 
111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶11111 
1111¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶11111111111¶¶¶111111 
1111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶111111 
1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶11111 
111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶1111¶¶¶11111 
11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶111¶¶¶11111 
1111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶11¶¶¶¶1111 
111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶111¶¶¶1111 
11¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶111 
11¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶111 
1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶11 
1¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶11 
1¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶1 
1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶111111111111¶¶¶1 
1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111111¶¶¶1 
1¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶11¶¶¶11¶11111¶¶¶1 
1¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶11111111¶¶¶¶1 
11¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1¶¶111111111¶¶¶11 
111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1¶¶¶1111111¶¶¶¶11 
1111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶111 
11111¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111 
1111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111 
1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111 
1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111 
111111111111111111111111111111111111111111111


______________________111____________________
_____________________1¶¶11___________________
____________________¶¶¶¶¶1¶________1¶________
_____________________1¶1¶¶1________1¶¶¶______
_____¶¶1_____________1¶1¶¶___________¶¶¶1____
____¶¶1______________1¶¶¶¶____________1¶¶1___
___¶¶1_______________111¶¶_____________1¶¶___
__1¶¶________________1¶1¶¶______________1¶¶__
__¶¶¶________________1¶1¶¶_______________¶¶1_
__¶¶¶________________1¶11¶1______________¶¶¶_
__¶¶¶________1_______1¶11¶1____¶¶________¶¶¶_
__1¶¶¶_______1¶¶______¶11¶1___¶¶________1¶¶¶_
___¶¶¶¶_______¶¶¶1____11_¶¶__¶¶_________¶¶¶¶_
___1¶¶¶¶¶1___1¶¶¶¶____111¶1__¶¶1_______¶¶¶¶¶_
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶11¶¶__¶¶¶1___1¶¶¶11¶1_
_____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___1¶1¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶__
______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___¶¶1¶¶__1¶¶¶_11____1¶1__
_________¶¶¶¶¶__1¶____¶¶1¶¶___1¶1_______1____
_____________1¶¶1_____¶¶11¶____¶¶¶¶¶_________
____________1¶1__¶¶¶1_¶¶¶¶¶11¶¶¶¶__¶¶1_______
__________1¶¶11¶1___111¶¶¶¶¶¶11___¶¶111______
__________¶¶¶¶¶¶¶__¶11¶1__11_11__1¶¶¶¶1______
_________¶¶11¶¶1_¶¶¶¶¶11__1_¶¶¶¶1_¶¶¶1¶1_____
_________¶1_1¶¶_1¶¶1_11_¶¶_¶¶11¶¶111¶1_¶1____
_________¶1_¶_1¶¶¶____¶¶¶11¶¶__¶¶¶__¶¶1¶1____
_________¶1¶1__1¶¶___¶¶¶¶1¶¶¶¶111____¶¶¶1____
_________¶¶¶_________¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶1____1¶1_____
_________1¶¶_________1¶¶¶¶_111¶¶¶¶___¶¶______
____1¶____1¶_________1¶¶¶¶_1¶_1¶¶¶¶_1¶__1____
____1¶_______________¶1_11__¶1__¶¶¶¶____¶¶___
____1¶______________¶¶¶11¶___¶___¶¶¶1___1¶¶__
____¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶1¶1¶1__¶¶¶¶____¶¶1_
___1¶¶____________¶¶__¶¶¶¶_¶¶1___¶¶¶¶____1¶¶_
___¶¶1__________1¶¶___1¶¶¶_¶¶____¶¶¶11¶11¶¶¶1
__1¶¶__________1¶¶_____¶¶¶_1¶___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
_1¶¶¶__________¶¶______¶1¶1_¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
_¶¶¶1_________¶¶1______¶1¶1_¶_1¶¶¶¶____1¶¶¶¶1
_¶¶¶_________1¶¶_______¶¶¶1_¶¶¶¶1_______¶¶¶¶_
1¶¶¶_________¶¶¶_______1¶¶1¶¶¶¶_________¶¶¶¶_
1¶¶¶1____¶¶__1¶¶1______1¶¶¶¶¶1__________¶¶¶1_
¶¶¶¶¶___¶¶1___¶¶¶______¶¶¶¶1¶__________¶¶¶1__
1¶¶¶¶1_1¶¶____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶1_¶_________1¶¶¶___
_¶¶¶¶¶11¶1____1¶¶¶11¶¶¶11¶¶_¶________1¶¶¶____
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____1¶¶1¶¶¶__1¶¶_¶1______1¶¶¶_____
__¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶¶¶1__¶¶¶_¶1_____1¶¶1______
__1¶¶¶¶¶¶¶¶1___1¶¶¶¶1¶1_1¶¶_¶_____1¶¶________
___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶11¶¶_1_____¶¶_________
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶1¶_11___¶¶__________
________1111111¶¶¶¶1__1¶¶¶¶1¶1__1¶___________
______________1¶¶¶¶1____1¶¶¶¶¶1__1___________
______________¶¶¶¶¶1____11¶¶¶¶¶¶¶____________
______________¶¶¶¶¶¶____¶11_¶¶¶¶¶¶1__________
______________1¶¶¶¶¶¶___11¶_¶1_1¶¶¶¶_________
_______________¶¶¶¶¶¶1___1__¶1__1¶¶¶¶________
________________¶¶¶¶¶¶1__1__¶¶____¶¶¶¶_______
_________________¶¶¶¶¶¶¶_11_¶¶_____¶¶¶¶______
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_____1¶¶¶1_____
___________________1¶¶¶¶¶¶¶11¶______¶¶¶1_____
_____________________1¶¶¶¶¶11¶¶¶1___¶¶¶¶1____
_______________________1¶¶1_1¶¶¶¶¶__1¶¶¶1____
_________________________111¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶1____
_________________________¶11¶¶_1¶¶¶¶1¶¶¶¶____
_________________________¶11¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶____
_________________________¶1¶¶¶____¶¶¶¶¶¶1____
_________________________11¶¶¶____1¶¶¶¶¶1____
__________________________¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶_____
__________________________¶¶¶¶_____1¶¶¶1_____
__________________________¶¶¶¶_____¶¶¶¶______
__________________________¶¶¶¶____1¶¶¶1______
__________________________1¶¶1____¶¶¶1_______
___________________________¶¶1___¶¶¶1________
___________________________¶¶___¶¶¶1_________
____________________________1_1¶¶¶___________
_____________________________¶¶¶¶____________
____________________________¶¶¶1_____________
___________________________¶¶¶1______________
__________________________1¶¶1_______________
__________________________¶¶1________________
_________________________1¶¶_________________
__________________________¶¶_________________
__________________________1¶1________________
___________________________11________________


________¶________________________________¶________
_______¶___¶__________________________¶___¶_______
_______¶__¶____________________________¶__¶_______
______¶___¶____________________________¶___¶______
______¶__¶¶____________________________¶¶__¶______
______¶__¶______________________________¶__¶______
______¶__¶______________________________¶__¶______
_____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
_____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
_____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
__¶__¶¶__¶______________________________¶__¶¶__¶__
__¶__¶¶__¶_____________________________¶¶__¶¶__¶__
__¶__¶¶__¶¶____________________________¶¶__¶¶__¶__
__¶___¶___¶____________________________¶___¶___¶__
__¶¶__¶___¶_________¶________¶_________¶___¶__¶¶__
___¶__¶¶__¶¶_______¶__________¶_______¶¶__¶¶__¶___
___¶___¶___¶_______¶__________¶_______¶___¶___¶___
___¶¶__¶¶__¶¶_____¶____________¶_____¶___¶¶__¶¶___
___¶¶_¶¶¶___¶¶____¶____________¶____¶¶___¶¶¶¶¶¶___
____¶¶__¶¶___¶___¶¶____________¶____¶___¶¶__¶¶____
____¶____¶_¶__¶__¶______________¶__¶__¶_¶____¶____
___¶_¶__¶¶_¶___¶_¶______________¶_¶___¶_¶¶_¶¶_¶___
_____¶¶¶¶__¶¶____¶______________¶____¶¶__¶¶¶¶_____
______¶¶____¶¶___¶______________¶___¶¶____¶¶______
_____¶¶¶¶____¶___¶¶____________¶¶___¶____¶¶¶¶_____
____¶__¶¶_____¶¶___¶___¶¶¶¶___¶___¶¶_____¶¶__¶____
___¶____¶¶__¶¶_¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶_¶¶__¶¶____¶___
__¶______¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_¶¶______¶__
_¶_______¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶_______¶_
_______¶¶¶_¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶_¶¶________
______¶¶¶_____¶¶___¶___¶¶¶¶___¶___¶¶_____¶¶¶______
_____¶¶¶_____¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶_____¶¶¶_____
______¶¶____¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶____¶¶¶______
_______¶¶¶__¶___¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___¶__¶¶¶_______
_¶_______¶¶_¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___¶_¶¶_______¶_
__¶______¶¶¶¶___¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶___¶_¶¶______¶__
___¶____¶¶_¶_¶__¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶__¶_¶_¶¶____¶___
____¶__¶¶__¶_¶¶_¶_____¶¶¶¶¶¶_____¶_¶¶_¶__¶¶__¶____
_____¶_¶¶__¶_¶¶_¶_______¶¶_______¶_¶¶_¶__¶¶¶¶_____
______¶¶____¶¶__¶¶¶____________¶¶¶__¶¶____¶¶______
_____¶¶¶¶_______¶¶______________¶¶_______¶¶¶¶_____
___¶_¶__¶¶¶____¶_¶______________¶_¶____¶¶¶_¶¶_¶___
____¶____¶¶___¶__¶______________¶_¶¶___¶¶____¶____
____¶¶__¶¶___¶¶__¶¶____________¶¶__¶¶___¶¶__¶¶____
___¶¶¶¶¶¶¶__¶¶____¶____________¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶___
___¶¶__¶¶__¶¶_________________¶______¶¶__¶¶__¶¶___
___¶___¶___¶__________________________¶___¶___¶___
___¶__¶¶__¶¶__________________________¶¶__¶¶__¶___
__¶¶__¶___¶____________________________¶___¶__¶¶__
__¶___¶___¶____________________________¶___¶___¶__
__¶__¶¶__¶¶____________________________¶¶__¶¶__¶__
__¶__¶¶__¶¶____________________________¶¶__¶¶__¶__
__¶__¶¶__¶______________________________¶__¶¶__¶__
_____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
_____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
_____¶¶__¶______________________________¶__¶¶_____
______¶__¶______________________________¶__¶______
______¶__¶______________________________¶__¶______
______¶__¶¶____________________________¶¶__¶______
______¶___¶____________________________¶___¶______
_______¶__¶____________________________¶__¶_______
_______¶______________________________¶___¶_______
________¶________________________________¶________
________¶________________________________¶________


_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
__________¶¶¶¶¶___¶____¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
__________¶¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶
___________¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶_¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶_¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶___¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶___¶
____¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶__¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶__¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶__¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶_¶¶
_¶¶¶¶¶¶___¶¶_____¶_¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶¶__¶¶_¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶____¶___¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶___¶¶_¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶__¶¶__¶¶
¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_____¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶___¶¶__¶¶
¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶_¶¶¶
¶¶¶_________¶_____¶¶_____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶
¶¶¶______________________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶¶
¶¶¶¶_____________________¶¶¶____¶¶¶¶¶_¶¶¶
¶¶¶¶¶____________________¶_____¶¶¶¶¶_¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶_________¶¶__¶__________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶______________________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶
_¶¶¶¶______________________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶
__¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
___¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
____¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶__________¶___¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶_______¶¶____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶___¶
______________¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶__¶¶
________________¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶
___________________¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶
____________________¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶
_____________________¶¶¶¶_____¶¶¶¶
______________________¶¶¶_____¶¶¶¶
______________________¶¶¶¶____¶¶¶¶
_______________________¶¶¶___¶¶¶¶¶
_______________________¶¶¶___¶¶¶¶
_______________________¶¶¶___¶¶¶¶
_______________________¶¶¶___¶¶¶¶
________________________¶¶__¶¶¶¶
________________________¶¶_¶¶¶¶¶
_______________________¶¶¶_¶¶¶¶
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________________¶¶¶¶¶¶¶
______________¶_______¶¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶


__________________________¶¶________¶¶__________________________
__________________________¶¶_¶_¶¶_¶_¶¶__________________________
____________________________¶¶¶¶¶_¶¶____________________________
_____________________________¶¶¶¶¶¶_____________________________
________________________¶¶¶___¶¶¶¶___¶¶_________________________
________________________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶________________________
__________________________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________________
______¶____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________¶______
_______¶_______________¶_____¶¶__¶¶_____¶_______________¶¶______
______¶¶¶___¶_¶_______¶¶_¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_______¶¶¶___¶¶¶______
______¶¶¶___¶_¶____¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶_¶¶__¶¶¶____¶¶¶___¶_¶______
_____¶__¶¶__¶¶¶¶___¶_¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶__¶¶¶_¶_____
___¶¶__¶_¶¶¶¶¶_¶___¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶___
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
_____¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶_¶¶¶¶_____¶¶¶¶_____¶¶¶_¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_____
_______________¶¶¶¶¶_¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
____________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶____________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶_¶_¶___¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶__________
__________________________¶¶¶____¶_¶¶¶__________________________
___________¶¶¶___________¶¶¶¶__¶___¶¶¶¶___________¶¶¶___________
__________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶___¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_____________
______¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶¶¶¶________¶¶______
_____¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_¶¶______¶¶¶¶¶_____¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
_______¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶______¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_______
_¶________¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶_______¶¶_
¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶___¶_¶¶_____¶¶¶__¶¶¶_____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_¶____¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
_____¶¶_¶___¶¶¶¶___¶_¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶___¶_¶___¶_¶¶_____
______¶¶¶___¶_¶____¶¶__¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶___¶_¶¶__¶¶_______
______¶¶___¶¶¶_________¶¶¶____¶¶¶¶____¶¶_¶________¶¶¶___¶_¶_____
_____¶_¶_______________¶_____¶¶__¶¶¶____¶_______________¶¶¶_____
___________________________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___________________________
__________________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_________________________
________________________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶_¶________________________
_________________________¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶________________________
_____________________________¶¶¶_¶¶_____________________________
____________________________¶¶¶¶¶¶_¶¶___________________________
__________________________¶¶¶¶____¶¶¶¶__________________________
__________________________¶¶________¶¶__________________________


──────────────────▒███✽─────────────────
───────────────────▒█✽──────────────────
──────────────────✽███──────────────────
───────────────┼▒✽█▒─█▒✽▒┼──────────────
───────────────▒███✽▒▒███▒──────────────
───────█✽──▒█──███┼▒█▒┼██▒──█▒──▒█──────
─────✽█▒█┼▒█▒█─▒███✽▒▒██▒▒─█▒█▒▒█▒█─────
─────█▒█▒████▒▒─▒▒█▒─██▒▒─▒▒█▒████▒▒────
─────✽█▒▒┼▒▒▒█┼───┼███────✽█▒▒┼┼▒▒█┼────
──────✽█─▒▒▒█─────✽▒█▒✽────┼█┼█▒✽█──────
──────▒█▒▒▒▒█✽────▒▒█▒▒────▒█▒▒▒▒█▒─────
─────▒▒█▒▒▒▒██✽───┼▒█▒┼───▒█▒▒✽▒▒██▒────
─────▒▒█▒████✽▒✽──▒▒██▒──▒▒▒█▒████▒▒────
──────█▒█─▒█┼█▒█▒▒▒─✽─█▒▒█▒█┼█─▒█▒▒─────
───────▒┼──✽▒✽█▒▒▒▒┼─▒▒▒▒▒█┼█───✽▒──────
───✽▒█▒─────▒█▒▒─✽──▒─┼──▒▒█─────✽██▒───
───▒███▒─────▒▒───▒▒▒▒✽✽─┼▒✽─────▒██▒┼──
───┼███✽─────▒▒┼─█▒┼▒✽▒█─▒▒▒─────▒███───
▒─✽██─██┼┼▒┼▒█▒┼▒▒▒▒▒▒▒▒▒┼▒█▒✽▒─✽█▒┼█▒✽✽
█▒█▒✽▒✽██▒▒██─┼┼▒┼✽──┼✽▒▒─✽─█▒▒██▒✽▒▒▒█▒
███┼▒█▒✽█████┼─▒▒▒▒─█─▒▒▒▒─✽█████┼▒█▒✽██
█✽██▒▒✽██▒▒▒█┼▒─▒┼▒✽─✽✽✽▒─▒─█▒▒▒██✽▒▒██
✽──▒█─█▒─┼▒┼▒█┼✽✽▒▒✽▒▒▒▒✽┼▒█▒┼▒──█▒┼█▒─┼
───┼███✽─────▒▒┼✽█▒▒▒▒▒▒─▒▒▒─────▒███───
───▒▒█▒▒─────▒✽───▒▒▒▒✽──┼▒▒─────▒██▒┼──
────▒▒▒─────▒██▒┼✽──▒─┼✽─▒██▒────┼▒▒▒───
───────▒✽──▒▒▒█▒▒▒▒✽─▒▒█▒██┼▒✽──▒▒──────
─────┼█▒█┼▒█▒█✽█▒▒█─▒─█▒▒█┼█✽█─▒█▒█─────
─────█▒█▒██▒█┼█┼──▒███▒──▒▒┼█▒██▒█▒▒────
─────▒█▒▒✽✽▒▒█────✽▒█▒┼───✽█▒▒┼✽▒▒█✽────
──────✽█✽█▒▒█─────▒▒█▒▒────✽█┼█▒▒█┼─────
──────▒█✽▒▒▒█✽────✽██▒✽────▒█✽▒▒▒█┼─────
─────▒██▒✽▒▒██✽───✽███────▒█▒▒✽▒▒▒█✽────
─────█▒█▒████▒▒✽▒▒█▒─██▒▒┼▒▒█▒████▒▒────
──────█▒█─▒█▒▒─▒██▒✽▒✽▒██▒─█▒█┼▒█▒█─────
───────█┼──▒▒──███┼▒█▒✽██▒──▒✽──✽▒──────
───────────────▒███▒✽▒██▒▒──────────────
────────────────┼─▒▒▒█▒─✽───────────────
──────────────────✽███┼─────────────────
───────────────────▒█✽──────────────────


____________________________________________________
____________________________¶_______________________
___________________________¶¶¶______________________
___________________________¶¶¶¶_____________________
________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
___________________________¶¶¶______________________
____________________________¶¶______________________
___________________¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶________________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶______________
_____________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶______________
___________¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶______________
__________¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶______________
_________¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
_________¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
________¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶__________________
________¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶___
_____¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_____¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶_________¶___¶¶¶¶¶¶__
_____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶________¶'____¶¶¶¶___
_____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶_____________
_____¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶_____________
_____¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
_____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_____¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶
_____________________¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶
____________________¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
___________________¶________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶______¶_________¶________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶___¶¶_________¶___________¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶_____________¶¶¶¶__¶¶¶¶__
________¶¶¶¶¶____________¶______________¶¶¶___¶¶¶___
________________________¶_______________¶¶___¶¶¶____
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶___¶¶¶_____
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶_______
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶_________
__¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶__________
_¶¶¶______________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
¶¶_______________¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
¶______________¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
¶____________¶¶___________¶_¶¶¶¶¶¶__________________
¶¶_________¶¶_____________¶___¶¶¶___________________
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶____¶____________________
__________________________¶_________________________
__________________________¶¶________________________
_________________________¶¶¶¶_______________________
_________________________¶¶¶¶_______________________


111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111¶1111111¶¶11111111111111111
111111111111111¶¶¶1111111111¶¶111111111111111
11111111111111¶¶1111111111111¶¶¶1111111111111
1111111111111¶¶11¶¶¶111111¶¶111¶¶111111111111
111111111111¶¶1¶¶¶1111111111¶¶1¶¶111111111111
111111111111¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶11111111111
111111111111¶¶¶1111111111111111¶¶¶11111111111
11111111111¶¶¶11111111¶¶11111111¶¶11111111111
11111111111¶¶11111¶¶¶¶11¶¶¶¶1111¶¶¶1111111111
1111111111¶¶¶111111¶¶¶11¶¶¶11111¶¶¶1111111111
1111111111¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶1111111111
1111111111¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶1111111¶¶¶1111111111
111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111
1111¶¶¶¶111¶¶¶¶111111¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111
11¶¶¶¶1111111¶¶¶11111¶¶¶¶1111¶¶¶¶1111111¶¶¶11
11¶¶1111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶¶¶1111111111¶¶¶1
1¶¶¶11¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶11¶¶¶
¶¶¶111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶11¶¶¶
¶¶¶111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶11¶¶¶
1¶¶¶11¶¶¶¶11111111¶¶¶1111¶¶¶1111111¶¶¶¶¶11¶¶¶
1¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶¶¶111111111111111¶¶¶1
11¶¶¶¶11111¶¶1111111¶¶¶¶¶1111111¶¶111111¶¶¶11
1111¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶1111¶¶¶¶1111¶1111¶¶¶¶¶¶¶1111
1111111111111¶¶111111¶¶¶¶11111¶¶1111111111111
111111111111¶¶1111111¶¶¶¶1111111¶111111111111
11111111111¶¶11111111¶¶¶¶11111111¶¶1111111111
1111111111¶¶111111111¶¶¶¶11111111¶¶¶111111111
111111111¶¶¶111111111¶¶¶¶111111111¶¶111111111
11111¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶1111
111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11
11¶¶¶1111¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶1111¶¶11
11¶¶111111¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶11111¶¶¶1
11¶¶111111¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶111111¶¶¶1
11¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶1
111¶¶¶111111111¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶11
11111¶¶¶111111111¶¶¶¶1111¶¶¶111111111¶¶¶11111
1111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111


___________________________________________________________
___________________________¶___¶___________________________
__________________________¶_____¶__________________________
_________________________¶_______¶_________________________
________________________¶_________¶________________________
________________________¶_________¶________________________
_______________________¶¶_________¶¶_______¶_______________
_______________¶_______¶___________¶_______¶_______________
_______________¶______¶¶___________¶¶______¶_______________
_______________¶¶_____¶¶___________¶¶_____¶¶_______________
_________¶_____¶¶_____¶¶___________¶¶_____¶¶_____¶_________
_________¶¶_____¶_____¶¶___________¶¶_____¶¶_____¶_________
_________¶¶_____¶¶____¶¶___________¶¶____¶¶_____¶¶_________
__________¶¶____¶¶¶___¶¶¶_________¶¶¶___¶¶¶____¶¶__________
___________¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶_________¶¶¶__¶¶¶____¶¶___________
____________¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶____________
_____________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_____________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
_______________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_______________
______________¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶______________
______________¶¶¶_____¶____¶¶¶¶¶____¶_____¶¶¶______________
_____________T¶¶________¶___¶¶¶___¶________¶¶¶_____________
_____________¶¶¶________¶¶___¶___¶¶________¶¶¶_____________
______________¶¶¶_______¶¶¶_____¶¶¶_______¶¶¶______________
_______________¶¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶______________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
__________________¶¶¶¶¶___¶¶___¶¶___¶¶¶¶¶__________________
__________________________¶¶___¶¶__________________________
__________________________¶¶___¶¶__________________________
__________________________¶_____¶__________________________
_________________________¶¶_____¶¶_________________________
_________________________¶_______¶_________________________
________________________¶_________¶________________________
______________________¶_____________¶______________________
___________________________________________________________


___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______¶¶¶________________________________________¶¶_______
______¶¶¶¶¶_____________________________________¶¶¶¶¶______
________¶¶¶¶___________________________________¶¶¶¶________
______¶¶¶_¶¶¶_________________________________¶¶¶_¶¶¶______
______¶¶¶¶_¶¶_________________________________¶¶_¶¶¶¶______
______¶¶_¶¶_¶¶_______________________________¶¶_¶¶¶¶¶______
______¶¶¶_¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶_¶¶¶______
_______¶¶¶¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶¶¶¶_______
_________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_________
__________¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__________
___________¶¶¶_¶¶¶______¶¶¶_____¶¶¶______¶¶¶_¶¶¶___________
______¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶_______¶¶¶___¶¶¶_______¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶______
______¶_¶¶__¶¶_¶¶____¶¶¶__¶¶___¶¶__¶¶¶____¶¶¶¶¶__¶¶_¶______
______¶¶_¶__¶¶_¶¶____¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶_¶¶__¶_¶¶______
______¶¶¶¶¶__¶_¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶_¶¶__¶¶¶¶______
_________¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶____¶¶_¶¶____¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶_________
_________¶¶¶__¶_¶¶___¶¶¶___¶¶_¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶_________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶__________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
_________¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_________
________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶________
________¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶_________¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶________
_________¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶_______¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶_________
____________¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶____________
____________¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶____________
____________¶¶¶__¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶__¶¶¶____________
____________¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶___________
____________¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶____________
____________¶¶¶¶_¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶_¶¶¶¶____________
_____________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_____________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
___________________¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶___________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________


___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____¶_________________________________________________¶____
_____¶_______________________________________________¶_____
______¶_____________________________________________¶______
_______¶¶¶_______________________________________¶¶¶_______
_________¶¶¶¶_________________________________¶¶¶¶_________
_____¶_____¶_¶¶¶___________________________¶¶¶_¶_____¶_____
______¶¶________¶¶_______________________¶¶________¶¶______
______¶¶¶¶¶________¶¶_________________¶¶________¶¶¶¶¶______
_______¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶______________¶______¶¶¶¶¶¶¶¶_______
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶___________¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_______¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_____¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
_____________¶___¶¶¶__¶¶¶_________¶¶¶__¶¶¶___¶_____________
_________________¶__¶______¶___¶______¶__¶_________________
___________________¶____¶¶¶_____¶¶¶____¶___________________
______________________¶¶¶¶_______¶¶¶¶______________________
____________________¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶____________________
__________________¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶__________________
_________________¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶_________________
________________¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶________________
________________¶¶¶¶¶_¶_____________¶_¶¶¶¶¶________________
_______________¶_¶¶¶¶__¶______________¶¶¶¶_¶_______________
_______________¶¶__¶¶_________________¶¶__¶¶_______________
____________________¶_________________¶____________________
______________¶_____________________________¶______________
______________¶_____________________________¶______________
___________________________________________________________วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รูปสัญลักษณ์ Animals Text Art หรือ Animals Ascii Art รูปสัตว์น่ารัก สำหรับใช้ใน Facebook

รูปสัญลักษณ์ Animals Text Art หรือ Animals Ascii Art รูปสัตว์น่ารัก หมี กระต่าย แพนด้า กวาง ม้า ลิง ผึ้ง แมว สุนัข และอื่น  สำหรับโพสต์ หรือใช้ใน Facebook มีหลากหลายรูปแบบ ลองเลือกๆใช้ในโพสต์คอมเม้นท์ โพสต์โปรไฟล์ ได้ตามใจชอบเลยจ้า 〷◠‿◠〷

วิธีใช้ 

1. ใช้เม้าส์ลากไฮไลท์แถบสี รูปสัญลักษณ์ Text Art หรือ Ascii Art ที่ต้องการ
2. กดปุ่ม Ctrl + C(หรือคลิกขวา รูปที่เลือก แล้วกดเมนู Copy)
3. นำไปวางที่ช่องคอมเม้นท์หรือโปรไฟล์ โดยกดปุ่ม Ctrl + V(หรือคลิกขวาที่ช่องคอมเม้นท์ แล้วกดเมนู Paste)
4. เป็นอันเรียบร้อย (≧◡≦)


┼┼┼┼┼┼┼████
┼┼┼┼┼┼██████
┼┼┼┼┼████████
┼┼┼┼┼████████
┼┼┼┼┼█████░░░
┼┼┼┼┼████░░░░░░
┼┼┼┼┼┼██░░░░░░░░░
┼┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░░
┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░███
┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░█████▒▒▒
┼┼┼┼┼░░░░░░░███████▒▒▒▒▒
┼▒▒▒█░░░░░████████▒▒░░░▒▒
▒▒▒▒██████████████▒░░░░░▒
▒▒░░████████████▒▒▒▒░░░░▒
▒░░░█████████▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒
▒░░░▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒░▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒
┼▒▒▒▒▒▒░██▒▒▒▒██░▒▒▒▒
┼┼┼▒▒▒▒░██▒▒▒▒██░▒▒▒▒
┼┼┼▒▒▒▒▒▒▒░██░▒▒▒▒▒▒▒
┼┼┼▒▒▒▒▒▒░░██░░▒▒▒▒▒▒
┼┼┼┼▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒
┼┼┼┼▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒
┼┼┼┼┼▒▒▒░░░██░░░▒▒▒
┼┼┼┼┼┼▒▒▒░░░░░░▒▒▒
┼┼┼┼██░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░██
┼┼███░░░████████░░░███
┼████░░██████████░░████
┼████░░░░░░░░░░░░░░████
█████░░░░░░░░░░░░░░█████
████▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒████
██▒▒▒▒▒██████████▒▒▒▒▒██
█▒▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒█
▒▒▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒▒
┼▒▒▒▒▒▒░████████░▒▒▒▒▒▒
┼┼▒▒▒▒░░░██████░░░▒▒▒▒
┼┼┼┼░░░░░░░░░░░░░░░░░
┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░░░░░░
┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░░░░░░
┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░░░░
┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░░░░
┼┼┼┼░░░░░░░┼┼░░░░░░░
┼┼┼░░░░░░░░┼┼░░░░░░░░
┼┼░░░░░░░░░┼┼░░░░░░░░░
┼┼░░░░░░░░░┼┼░░░░░░░░░
┼┼┼░░░░░░░░┼┼░░░░░░░░
┼┼┼┼███░░░┼┼┼┼░░░███
┼┼████████┼┼┼┼████████
┼█████████┼┼┼┼█████████
██████████┼┼┼┼██████████
██████████┼┼┼┼██████████

┼████████┼┼┼┼┼┼████████


█▀███▀▀███▀▀███▀▀███▀▀███▀█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒█▒▒▒▒▒███▒▒█▒▒▒█▒█████▒█
█▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒█
█▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒█▒█▒▒█████▒█
█▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒█▒█▒▒█▒▒▒▒▒█
█▒▒████▒▒███▒▒▒▒█▒▒▒█████▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒█──█▒████▒█──█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█──█─█────█─█──█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█─██───────███─█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█──────────────█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒█────────────█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒██▒▒█──██───██──█▒▒▒▒█
█▒▒▒█──█▒█──██───██──█▒▒▒▒█
█▒▒▒█──█▒█────███────█▒▒▒▒█
█▒▒▒█──█▒█───█───█──█▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒█──█─█───███──█▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█────██────██▒▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█──────████─██▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█───────────█▒▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒███─────────█▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█──────█───█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒███▒▒█───────█───█▒▒▒█
█▒▒▒█──████─────████───█▒▒█
█▒▒▒█────█─────█────█─█▒▒▒█
█▒▒▒█─────█────█────██▒▒▒▒█
█▒▒▒█──────█───█──────█▒▒▒█
█▒▒▒▒█─────██████─────█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█──███▒▒▒▒█─────█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒█───█▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒█
█▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒███▒▒█▒▒▒█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█▒▒█▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒██▒▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒█
█▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒███▒▒▒███▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
█▄▄█▄▄██▄▄█▄▄█▄▄█▄▄██▄▄█▄▄█


▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█
▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██
▒█▓▓▓▓█▓▒▒▒▒█▓█▓█▒▒▒▓█▓▓▓▓█
█▓██▓▓█▓▒▒▒▒█▒▓▒█▒▒▒▒▓█▓▓██▓█
█▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▒▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█
▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█
▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████
▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████
▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█


_______________¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ [█]¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶ [█] ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶`▼´¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶·♥·¶¶¶¶¶
__¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤¶¶¶¶¶¶¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤
__¶¶¶¶¶’¤’¤’¤’¤’¤I T.’¤’¤’¤’¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶____ ¶¶¶¶¶’¤’¤’¤’¤’¶¶¶¶¶____ ¶¶
¶¶_____ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
_¶¶___¶¶¶¶¶________¶¶¶¶___¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶
(♥)¤ª˜¨¨¨¨˜ª¤(♥)¤ª˜¨¨¨¨˜ª¤(♥) 


─────────███──────────███
────────█▓▓▓█────────█▓▓▓█
───────█▓▓▓▓██████████▓▓▓▓█
───────█▓▓▓██▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▓▓█
────────████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████
──────────█▒▒▒██▒▒██▒▒▒█
──────────█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
──────────█▒▒▒▒░██░▒▒▒▒█
──────────██▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒██
───────────██▒▒▓▓▓▓▒▒██
────────────█▒▒▒▒▒▒▒▒█
─────████████████████████████
───▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓
──▓▓▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▓▓
──▓▒▒▒▓░░░*♥GOOD MORNING!**♥░░▒▓▒▒▒▓
──▓▓▒▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒▒▓▓
───▓▓▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒▓▓
─────████████████████████████
─────────█▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒█
────────██▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒██
───────-█▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓█
─███▄─█▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▒▒█─▄███
█▓▓▓██▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒██▓▓▓█
█▓▓▓▓█▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒█▓▓▓▓█
█▓▓▓▓██▒▒▒▒▓█████████▓▒▒▒▒██▓▓▓▓█
█▓▓▓▓▓█▒▒▒█▓─────────▓█▒▒▒█▓▓▓▓▓█
─█▓▓▓▓█▒██▓───────────▓██▒█▓▓▓▓█
──█▓▓▓██▓▓─────────────▓███▓▓▓█
───████▓────────────────▓█████


────▓▓▓▓───▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓───▓​▓▓▓
──▓▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓​▒▒▒▓▓
──▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓​▓▒▒▓▓
───▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓​▓▓▓▓
─────▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓​▓▓
────▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓​▓▓▓
────▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒███▒▒▒▓▓▓▓▓​▓▓▓
────▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒███▒▒▒▒▓▓▓▓​▓▓▓
─────▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓​▓▓
───────▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓
─────▓▓▓░░░░░▓▓▓▓▓▓▓░░░░░▓​▓▓
─▓▓▓▓░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░​░░▓▓▓▓
▓▓▓▓▓░░░░░╔══╦╦╦═╦═╦╦╦═╗░░​░░▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓░░░░╚╗╔╣╩║╬║║║═╣═╣░░​░▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓░░░░║║║╦║║║║║║╠═║░░​▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓░░░░╚╝╚╩╩╩╩╩╩╩╩═╝░░​▓▓▓▓▓▓▓
─▓▓▓▓▓▓░░░░░░▄██▄██▄░░░░░░▓​▓▓▓▓▓
───▓▓▓▓░░░░░░███████░░░░░░▓​▓▓▓
─────▓▓█▓░░░░███████░░░░▓█​▓▓
──▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░█████░░░▓▓▓▓​▓▓▓▓▓
─▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓░░░███░░░▓▓▓▒▒​▒▒▒▒▓▓
▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓░░▀░░▓▓▓▒▒▒▒​▒▒▒▒▒▓▓
▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░▓▓▓▓▒▒▒​▒▒▒▒▒▒▒▓▓
▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒​▒▒​▒▒▒▓▓
▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓─────▓▓▓▒▒▒▒​▒▒​▒▒▓▓▓
─▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓───────▓▓▓▓▓▓​▓▓▓▓▓▓


________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
___¶¶¶¶¶________________________¶¶¶¶¶ 
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_¶¶_____¶¶____________________¶¶____¶¶¶ 
¶¶__¶¶¶¶________________________¶¶¶¶_¶¶ 
¶¶_¶¶¶___________________________¶¶¶_¶¶ 
¶¶_¶¶_____________________________¶¶_¶¶ 
_¶¶__________________________________¶¶ 
_¶¶__________¶¶¶_________¶¶¶_________¶¶ 
___________¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
________¶¶¶¶____¶¶¶____¶¶¶___¶¶¶¶ 
________¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶____¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶ 
________¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶____¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶ 
_______¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶____¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶ 
_______¶¶¶¶¶¶___¶¶_____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶ 
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_____¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶ 
______¶¶¶¶_________¶¶¶¶_________¶¶¶¶ 
____________________¶¶ 
____________¶¶______¶¶______¶¶ 
____________¶¶¶_____¶¶____¶¶¶ 
______________¶¶¶___¶¶__¶¶¶¶ 
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_________________¶__¶___¶ 
_________________¶__¶___¶ 
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶ 


__________¶¶_¶¶__¶¶_¶¶_
_________¶¶_¶¶_¶¶_¶¶_¶¶¶ 
_____¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶ 
___¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶ 
__¶¶¶¶¶__________________¶¶¶¶¶ 
__¶¶¶¶____________________¶¶¶
___¶¶______________________¶¶¶ 
___¶________________________¶¶¶¶ 
__¶¶_____¶¶¶______¶¶________¶¶¶¶¶¶¶ 
__¶_____¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶_¶ 
__¶____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶__¶ 
__¶¶__¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶___¶ 
___¶__¶¶¶__________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶ 
___¶¶____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶ 
___¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶ 
___¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶ 
___¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶ 
___¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶ 
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶ 
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
___¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 


_____________¶¶__¶ 
_____________¶¶__¶¶____8 
____________¶¶8¶¶¶1¶¶¶¶¶¶__¶¶ 
__________¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶8 
___________¶¶1111111111111111118¶¶ 
________¶¶¶¶¶11111111111111111118¶¶¶ 
________¶8___¶81111111111111111111¶¶ 
______________¶11111111111111111111¶¶8 
______________¶¶¶¶¶¶8111111111111111¶¶ 
_____________¶¶__8¶¶¶¶¶11111111111111¶¶ 
____________¶¶___888__¶¶81111111111111¶¶ 
____________¶___808¶___8¶11111111111118¶8 
__¶¶_¶¶¶___¶8____8_8____¶¶1111111111111¶¶8 
_¶¶¶¶¶_¶__¶¶¶______8¶___¶¶1111111111111¶¶¶8 
¶¶¶_¶_88__¶¶8_____8¶8____¶111111111111111¶¶ 
¶8¶8¶8¶¶___¶¶¶___¶¶______¶¶11111111111118¶ 
_¶¶___8¶888_8¶¶¶¶¶¶_____8¶¶¶1111111111111¶¶ 
__¶8____¶¶¶____¶¶¶¶¶¶______¶¶81111111111¶¶8 
___¶¶88¶¶8____¶¶____¶¶__¶¶___¶¶¶111111118¶¶ 
____¶¶¶_¶¶__8¶¶_____8¶__8¶¶¶8__8¶¶11111¶¶¶8 
______¶¶88¶¶¶¶8_____8¶_____8¶¶__¶¶111118¶¶ 
________¶¶¶__¶8_____8¶______¶8__¶11111118¶¶ 
__________¶¶¶¶¶______¶¶____¶¶__¶¶18¶111¶¶8¶ 
_____________¶¶_______¶¶__8¶__¶8¶¶¶¶¶11¶¶ 
_____________¶¶________¶___¶8__¶_¶¶8¶11¶¶¶ 
______________¶________8¶___¶¶¶__¶¶1111¶¶¶ 
______________¶¶_______8¶____¶¶¶¶811118¶¶¶ 
_______________¶¶______¶¶____¶8111111¶¶¶_¶ 
________________¶¶¶8_¶¶8____¶111111¶¶¶ 
__________________¶¶¶______¶¶¶111¶¶¶¶ 
___________________¶¶¶____8¶_¶¶¶¶¶8 
____________________¶8¶___8¶ 
________________8¶¶¶¶¶¶8___¶ 
______________¶¶¶¶¶¶8_8____¶¶ 
_______________¶¶_8_________¶ 
_________________8¶¶¶¶¶¶¶¶¶8


┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼█┼█┼█┼█┼█┼█┼█┼█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼█████████████████┼█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼█████████████████████┼█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼█████████████████████████┼█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████████████████████████┼█
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████████████████████████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████████████████████████████┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████████████████████████████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████████████████████████████┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████████████████████████████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████████████████████████████████┼
┼┼┼┼┼┼┼┼███████████████████████████████████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████████████████████████████████┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒███████████████████████████████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒▒█████████████████████████████████┼
┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒░░▒██████████████████████████████████
██┼┼┼┼▒▒▒▓▓░▒▒████████████████████████████████┼
██▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒█████████████████████████████████
┼▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████████████████████┼
┼┼▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒█████████████████████████████┼
┼┼┼▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒█████████████████████████████
┼┼┼┼▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒███████████████████████████┼
┼┼┼┼┼▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒████████████████████████████
┼┼┼┼┼┼┼▒▒█▒▒▒▒▒▒█████████████████████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒▒┼┼┼┼▒▒█▒█████████████▒▒█▒┼██┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒▒▒▒▒█┼█┼███┼█┼▒▒▒▒▒▒▒┼┼
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒▒▒▒┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒▒▒▒┼┼


________________________________BBBBBBBBBBBB
_______________________________BBBBBBBBBBBBB0
__BBBBBBBBB___________________BBBBBBBBBBBBBBB,
_BBBBBBBBBBBB________________BBBBBBBBBBBBBBBB0,
_BBBBBBBBBBBBB_______________BBBBBBBBBBBBBBBB0
BBBBBBBBBBBBBBBB____________BBBBBBBBBBBBBBBBB,
_BBBBBBBBBBBBBBBB___________BBBBBBBBBBBBBBBB0,
__BBBBBBBBBBBBBBBB_________BBBBBBBBBBBBBBBBB,
__BBBBBBBBBBBBBBBB_________BBBBBBBBBBBBBBBB,
___BBBBBBBBBBBBBBBB________BBBBBBBBBBBBBBB,
____BBBBBBBBBBBBBBB________BBBBBBBBBBBBBB0,
_____BBBBBBBBBBBBBB_______BBBBBBBBBBBBBB0,
______BBBBBBBBBBBBB_______BBBBBBBBBBBBBB,
_______BBBBBBBBBBBBB______BBBBBBBBBBBBB,
________BBBBBBBBBBBB______BBBBBBBBBB00,
__________BBBBBBBBBB______BBBBBBBBBBB,
___________BBBBBBBBBB_____BBBBBBBBBB0
____________BBBBBBBBB_____BBBBBBBBBB
______________BBBBBBB_____BBBBBBBB0
______________BBBBBBB_____BBBBBBBB
_______________BBBBBB_____BBBBBBB
________________BBBBBBBBBBBBBBBBB_
______________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
____________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_
__________BBBBBBBBBBBBB_________BBBBBBBB
_________BBBBB__BBBBB____________BBBBBBBBB
________BBB________B______________BBBBBBBBB
_______BBB_________B______________BBBBBBBBBB,
_______BBB______BB_B_BBB__________BBBBBBBBBB,
_______BBB_____BBB_B_BBBB________BBBBBBBBBBB,
_______BBB________000___________BBBBBBBBBBBB,
_______BBBB______00000_________BBBBBBBBBBBBB,
____00000BBBBBBBBB000BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB00000000,
___0BBBB00BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB00BBBBBB0B0,
__0BBBBBB00BBBB00______B000000BBBBBBBBBB000B00BBBB0B0,
_0BBBBBBBB_BBBB00___B__BBBB000BBBBBBBBB00B0___B00000,
_00BBBBB____BBBB00BBBBBB000BBBBBBBBBBBB0,
__0BB_________B0B00000000BBBBBBBBBB0BB
________________00BBBBBBBBBBBB000000
_____________BBBBB0B00000000000BBBB_
___________BB0B00BBBBBB0__BBBBBBBBBBB,
__________BB_______BBBBB_BB0B00BB____BB,
__________0B________BBBB_BBB__________BB,
__________0BBBBBBBBBBBB__BBBBB_________B,
____________________________BBBB0BBBBBBB


$$$$$$______________###$$ $_______________####
_$$$$$$______________#$#$#$______________###### 
_$$$$$$____________$$$#$#$#$#____________######
_$$$$$$$________$$$$$$$$########________######
__$$$$$$$_____$$$$$$$$$__#########_____####### 
__$$$$$$$____$$$$$$$$______########____####### 
__$$$$$$$__$$$$$$$$$________#########__###### 
___$$$$$_$$$$$$______(¨ `v´¨ )____######_##### 
_____$$$$$$$$_________`-.¸.-`_______######## 
______$$$$$$$$$$$$$__________############# 
____$$$$$$$$$$$$$$$$$______################ 
____$$$$$$$$$$$$___$$$____###___############ 
___$$$$$$$$$$$$$__$$$$$__#####__############ 
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#################### 
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__################## 
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$____################ 
________$$$$$$$$$$____________########## 
______$$$$$$$$$$$$$__________#############
____$$$$$$$$$$$$$$$$$______#################


___________@@@ 
_________@ //////@@@__________________@@ 
_______@////////////////@_______________@ ////@@
______@/////////// @///// @____________@///////////@@ 
_____@//////////////@///////@_________@/////////////////@ 
_____@//////////////@ @///////@______@//////@///////////@ 
______@///////////@ _ @/////////@@@@//////////@/////////@ 
_______@/////////@ __@////////////////////////////@//////////@ 
________@/////@ ___@///////@////////@//////////@//////////@ 
_________@//@ ___ @/////////////@///////////////@//////////@ 
__________@_____@//////////////////!////////////@@/////////@ 
_________________@/////////////////W/////////@ _@///////@ 
___________________@//////////////////////@ ____ @//@ 
_____________________@///////////////@_________ @
____________________@//////////////////@
___________________@//////////////////////@
__________________@//////////////////////////@
_________________@///////@@//////@@//////@__@@@@
________________@/////@///////@@//////@/////@@/////@ 
________________@//////@//////@@//////@//////@///////@ 
_________________@///////WW/////WW////////@///// @ 
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW


╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═ 
╩═╦═╩═╦═╩═╦▄████▄═╦▄████▄═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═ 
╦═╩═╦═╩═╦═╩██▀▀██═╩██▀▀██═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═ 
╩═╦═╩═╦═╩═╦██──██═╦██──██═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═ 
╦═╩═╦═╩═╦═╩██──██═╩██──██═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═ 
╩═╦═╩═╦═╩═╦██──██═╦██──██═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═ 
╦═╩═╦═╩═╦═╩██──██═╩██──██═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═ 
╩═╦═╩═╦═╩═▄██──██████──██▄╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═ 
╦═╩═╦═╩═▄███▀──────────▀███▄╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═ 
╩═╦═╩═╦██▀────────────────▀██═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═ 
╦═╩═╦═███─────██─────██────███╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═ 
╩═╦═╩═██──────██─────██─────██╦═╩═╦═╩═╦═╩═╦═╩═ 
╦═╩═╦═██─██▄██▄─────────────██╩▄▄▄╩═█▄╩═▄▄▄═╦═ 
╩═╦═╩═██─██████─────────────██╦═▀▀▀▄██▄▀▀▀╦═╩═ 
╦═╩═╦▄███████▀───▒▒▒────────██╩═╦═█▒▒▒▒█╦═╩═╦═ 
╩═╦▄█████▀─────────────────▄██╦═╩███████╩═╦═╩═ 
╦═▐█████▄▄───────────────▄▄██═╩═▄███▒▒▒█╦═╩═╦═ 
╩═▐████▀▀█████▄▄▄▄▄▄▄█████▀▀╩═╦▄████▒▒██╩═╦═╩═ 
╦═▐█████▄▄▄██▀▀▀▀▀▀▀▀▀██▄▄▄▄████████▒▒██╦═╩═╦═ 
╩═╦▀████████████▄▄▄██████████████▀╦█▒▒▒█╩═╦═╩═ 
╦═╩═╦▀████████████████████████▀═╦═╩█▒▒▒█╦═╩═╦═


______§§____________§§
_____§__§__________§__§
___§§____§_________§___§
__§___§___§_______§____§
_§____§____§_____§____§
_§___§_§____§___§____§
_§§§§___§___§§§§§___§
_________§_________§___§§_§§
________§___§§_§§___§_§§§c§§§
_______§_____________§_§d§§§
_______§______§______§__§§§
_______§____§___§____§___§
________§____§§§____§___§
_______§§§§§_____§§§§§_§
_§§§__§_____§§§§§_____§__§§§
§_§_§§____§_______§__§_§§_§_§
§____§_____§_____§__§__§____§
_§____§____§_____§_§__§____§
__§____§§§§_______§§§§____§
___§____§___________§____§
____§____§§§_____§§§____§
_____§§§§___§§§§§___§§§§


____________________________________$$$$
__________________________________$$____$
_________________________________$_______$
___$$$$_________________________$_________$
__$____$$______________________$____$_____$
_$_______$$___________________$____$$$____$
_$_________$$_____$$$$_$$$___$____$$$$$___$
$____________$_$$$__$$$__$$_$____$$$$$$___$
$____$$_______$_$$__$$$__$$$____$$$$$$$___$
$___$$$$_______$$$$_$$$___$$_____$$$$$$___$
$___$$$$$$_____$$$$_$$$$__$$$______$$$$$__$
$___$$$$$$$____$$$$_$$$$__$$$________$$$__$
$___$$$$$______$$$$_$$$$__$$$$____________$
$___$$$$_______$$$$_$$$$__$$$$____________$
$___$$$________$$$$_$$$$__$$$$____________$
$___$$_________$$$$__$$$__$$$$____________$
$______________$$$___$$$___$$$____________$
$_______________$_____$_____$_____________$
_$_________________________________________$
$________________________________$$$$_______$
$_______________________________$__$$$______$
$__________$$$$________________$$__$$$$_____$
$_________$$$__$_______________$$$$$$$$_____$
$________$$$$__$_______________$$$$$$$$_____$
$________$$$$$$$$______________$$$$$$$$_____$
$________$$$$$$$$_______________$$$$$$______$
$________$$$$$$$$_______$___$____$$$$_______$
$_________$$$$$$_____$__$$_$________________$
$__________$$$$_______$$__$________________$
_$_____________________$__$_______________$
__$_____________________$$_______________$
___$______________________________$$$___$
____$$___________________________$___$_$
______$$$_______________________$_____$
_________$$$$_____________$$$$$$______$
___$$________$$$$$$$$$$$$$____________$
__$__$________$___$_________________$$
__$___$_______$____$_____________$$$
__$___$________$____$___________$$
__$$$$$$_______$____$__________$__$
___$___$$_______$___$_________$____$
___$$$$$$$___$$$_$$$_________$_____$
____$___$$$$$__$_____$_______$_____$
_____$__$______$_____$_______$_____$
______$$$$$$$$$$_____$_______$____$
________________$$$$$_________$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


───────█────────────────────────███▓
────█──██──────────────────────███▓
─────██████───────────────────███▓
──────███████────────────────███▓
───── █◉██████───────────────██▓
────██████████───────────────██▓
────██████████────────────────██▓
─────█████████──────────█████████
─────────██████─────██████████████
─────────██████████████████████████
─────────██████████████████████████
─────────██████████████████████████
─────────██████████████████████████
──────────████████████▓▓▓▓█████████
──────────███████▓▓▓▓▓────▓████████
─────────█████▓▓▓──────────▓████████
─────────███▓▓██────────────▓▓██████
────────███▓─███─────────────█▓▓▓████
────────███──███─────────────███──███
───────███────██─────────────███───██
───────██─────███────────────██────██
──────███──────██───────────███────██
─────███───────██───────────██─────██
─────██─────────██─────────██──────██
────███─────────██────────███──────██
─彡███────────彡███──────彡███────彡███


_________________________________¶¶¶¶¶¶¶
_______________________________¶¶¶_____¶¶¶¶
_____________________________¶¶¶__________¶¶
___________________________¶¶______¶_______¶¶
_____________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_________¶______¶¶
_____________¶_¶__¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶____¶_____¶¶
_____________¶__¶¶__¶__________¶¶¶¶¶_¶_____¶¶
____________¶¶___¶¶_¶¶_____________¶¶¶¶_____¶
____________¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶__________¶¶_____¶
_____________¶¶__¶¶________¶¶_________¶______¶
______________¶¶_____________¶¶¶_______¶_____¶
___________¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶___¶¶____¶¶
___________¶¶¶_____¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶___¶¶___¶¶
____¶¶_____¶¶____¶¶_¶¶¶¶¶____¶_¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶__¶
____¶¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶_¶¶¶__¶___¶_¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶___¶¶___¶¶____¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶_¶¶¶
____¶_____¶___¶¶_________¶¶¶¶__________¶_¶_____¶¶
___¶¶_____¶¶___¶¶_____¶___¶¶___¶_____¶¶__¶_____¶¶
___¶¶______¶_____¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶____¶¶_¶¶¶
____¶______¶________¶¶¶_________¶¶¶________¶¶¶¶
_____¶_____¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶_____¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶___¶__¶¶
_______¶¶¶_____¶¶¶_______¶¶¶____¶
_________¶¶¶¶¶¶_________________¶¶
______________¶¶_____________¶_¶¶
______________¶______¶¶¶____¶_¶¶
______________¶¶_____¶¶¶___¶¶_¶
_______________¶¶____¶_¶¶__¶¶¶_¶
________________¶_____¶¶____¶_¶¶¶
________________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
___________________¶¶¶___¶¶¶


──────────────────────────────▓▓█───────
────────────────────────────▒██▒▒█──────
───────────────────────────█▓▓▓░▒▓▓─────
─────────────────────────▒█▓▒█░▒▒▒█─────
────────────────────────▒█▒▒▒█▒▒▒▒▓▒────
─▓▓▒░──────────────────▓█▒▒▒▓██▓▒░▒█────
─█▓▓██▓░──────────────▓█▒▒▒▒████▒▒▒█────
─▓█▓▒▒▓██▓░──────────▒█▒▒▒▒▒██▓█▓░░▓▒───
─▓▒▓▒▒▒▒▒▓█▓░──░▒▒▓▓██▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▓───
─▓░█▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒██▓██▒░▒█───
─▓░▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓████▒▒▒█───
─▓░▓██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██░░░█───
─▓░▓███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓──
─▒▒▒██▓▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒█──
──▓▒█▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒─
──▓▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓──────▓█▓▒▒▒▒▒▓█─
──▒▒▓▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓───░▓▓───█▓▒▒▒▒▒█─
───█▒▒▓▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓───█████▓──█▓▒▒▒▒▓▒
───▓▓█▒─────▒▓▒▒▒▒▒█───░██████──░█▒▒▒▒▓▓
───▓█▒──▒███─▒▓▒▒▒▒█────██████───▓▒▒▒▒▒▓
───██───█████─█▒▒▒▒█─────███▓────▓▓▒▒▒▒▓
───█▓───█████─▒▓▒▒▒█─────────────█▓▓▓▒▒▓
───█▓───░███──░▓▒▒▒▓█──────────░█▓▒▒▒▓▒▓
───██─────────▒▓▒▒▒▒▓▓──────░▒▓█▓────░▓▓
───▓█░────────█▓██▓▒▒▓█▓▓▓▓██▓▓▒▓▒░░▒▓▒▓
───▒██░──────▓▒███▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓─
────█▓█▓▓▒▒▓█▓▒░██▒▒▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▒
────▓─░▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓
────▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓█░─░░░─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▓▒
─────█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓─░░░─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▓▒
──────██▓▓▒▒▒▒▒▒█▒░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▒▒▒▒▒
─────░─▒██▓▓▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓███▓▒▒▒▒▒▓▓
──────────░▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓████▓▓█▒▒▒▒▒▓▓█░


___██__________██
___█▒█________█▒█
__█▒███____███▒█
__█▒████████▒▒█
__█▒████▒▒█▒▒██
__████▒▒▒▒▒████
___█▒▒▒▒▒▒▒████
__█▒▒▒▒▒▒▒▒████______█
_██▒█▒▒▒▒▒█▒▒████__█▒█
_█▒█●█▒▒▒█●█▒▒███_█▒▒█
_█▒▒█▒▒▒▒▒█▒▒▒██_█▒▒█
__█▒▒▒=▲=▒▒▒▒███_██▒█
__██▒▒█♥█▒▒▒▒███__██▒█
____███▒▒▒▒████____█▒█
______██████________███
_______█▒▒████______██
_______█▒▒▒▒▒████__██
_______█▒██▒██████▒█
_______█▒███▒▒▒█████
_____█▒████▒▒▒▒████
______█▒███▒██████__


______________________________¶
______________________________¶¶
________¶____________________¶__¶
________¶¶___________________¶_¶_¶¶
________¶¶¶_________________¶_¶¶__¶¶
________¶¶¶¶________________¶__¶¶__¶¶
_________¶¶_¶______________¶_¶__¶__ ¶¶
________¶_¶¶_¶¶____________¶_¶__¶¶_ ¶¶
________¶__¶___¶__________¶_¶¶__¶¶_ ¶¶
________¶¶_¶¶___¶_________¶_¶¶¶¶¶¶__ ¶
_________¶__¶____¶_______¶__¶¶¶_¶¶¶_ ¶
_________¶__¶_____¶______¶__¶¶¶¶¶¶¶_ ¶
_________¶¶_¶______¶____¶___¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
__________¶_¶______¶¶__¶___¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
__________¶_¶_______¶_¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
__________¶_¶________¶______¶¶¶¶¶¶¶__¶
__________¶________________¶¶¶¶¶¶¶___¶
_________¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
_________¶___________________¶¶¶¶___¶¶
________¶___________________________¶¶
______¶¶___________________________¶¶
______¶___________________________¶¶
_____¶____________________________¶¶
_____¶____________________________¶
____¶_____________________________¶
____¶_¶¶¶_________¶¶¶¶____________¶
____¶¶___¶_______¶____¶___________¶
____¶¶_¶_¶______¶_____¶___________¶
_____¶_¶¶¶______¶__¶¶¶¶___________¶
__¶¶¶¶¶¶¶_______¶__¶¶¶¶___________¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶____________¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶___________¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶______________¶
__¶¶¶¶¶¶¶_________¶_______________¶
__¶¶¶¶¶_________¶¶________________¶¶
___¶¶_________¶¶__________________¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________¶¶__¶
_____¶¶¶¶______________________¶¶¶____¶
_______¶¶_____________________¶¶¶______¶
_________¶¶¶__________________¶¶________¶
___________¶¶________________¶¶¶________¶
___________¶¶_______________¶¶¶_________¶
___________¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶__________¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶
_________¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶
_________¶¶___________¶¶¶____________¶¶
_________¶¶____________¶____________¶¶


____________$$$$$___________________________$$$$$
___________$_____$_________________________$_____$
__________$_______$_______________________$_______$
_________$________$_______________________$________$
________$__________$_____$$$$$$$$$$$_____$__________$
_______$___________$_$$$$___________$$$$_$___________$
______$___________$$___________________$$____________$
______$__________$$_______________________$$__________$
______$_________$$_________________________$$_________$
______$________$_____________________________$________$
______$________$_____________________________$________$
_______$______$_______________________________$______$
_______$_____$_________________________________$_____$
________$___$___________________________________$___$
_________$$$$___________________________________$$$$
___________$__________________________$$$$$$_____$
___________$_________________________$______$____$
___________$_________________________$______$____$
___________$_____$$$$$$______________$__$$__$____$
___________$____$$$$$_$$_____________$_$0$$_$____$
___________$_______________$$$$$$$___$$$$$$$$____$
___________$______________$$$$$$$$$___$$$$$$_____$
____________$____________$$$$$$$$$$$____________$
_____________$____________$$$$$$$$$____________$
______________$____________$$$$$$$____________$
_______________$____________$$$$$____________$
________________$_____________$_____________$
_________________$________$___$___$________$
_________________$$________$$$_$$$________$$
_______________$__$_____________________$__$
______________$____$$$$$$$_______$$$$$$$____$
_____________$____$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$____$
____________$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$
___________$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______$
___________$_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$________$
___________$__________$$$$$$$$$$$$$$$$_________$
___________$___________$$$$$$$$$$$$$$__________$
____________$___________$$$$$$$$$$$$___________$


______________________$$$$$$$$
_______________$$$$$$$________$$$$$$$$$
_____________$$________________________$$$$
____________$$_____________________________$$
___________$__________________________________$$
___________$$___________________________________$$
__________$$__$$______________________$$__________$$
________$$__$$___$$$$_________$$$$____$$__________$$$$
______$$___$$__$$$$__$$_____$$$$__$$_$$_____________$$$
______$$___$$____$$$$_________$$$$___$$_______________$$
______$$___$$________________________$$_______________$$
______$$____$$_______________________$$_____________$$
________$$__$$____$$$$$$_____________$$___________$$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_________$$
________$$__$$__$$______$$___________$$_______$$
__________$$$$____$$$$$$_____________$$$$____$$$$
__________$$$$_____________________$$__$$____$$$
___________$$_$$$$$$$$$$$$_____$$$$______$$$$_$$
_____________$$___$$______$$$$$_______________$$
_____________$$_____$$$$$$$____________________$$
_____________$$________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$_________________________________$$
____________$$___________________________________$
____________$$___________________________________$$
__________$$_________________________$$___________$
__________$$__________$$___________$$_____________$$
________$$__$$________$$_________$$_______________$$
______$$____$$__________$$_______$$_______________$$
______$$____$$____________$$___$$_________________$$
____$$______$$_____________$$_$$_______$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$________$$_________$$
____$$______$$________$$____$$$_______$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$__________$$
____$$______$$________$$_______________$$____________$
_$$$$_______$$________$$_______________$$____________$$
$___$$______$$________$$$$___________$$$$____________$$
$___$$______$$________$$__$$_______$$__$$____________$$
_$$$$$______$$________$$____$$___$$_____$$___________$$
____$$______$$________$$______$$_______$$___________$$
____$$______$$________$$_____$$________$$___________$$
__$$________$$________$$$$$$$$___$$$$$$__$$_________$$
__$$________$$________$$______$$$______$$$$_________$$
$$________$$__________$$_________$$$$$$__$$__________$
$$______$$__________$$$$$$$$$$$$$$$______$$__________$
$$_$$_$$$__________$$_____________$$$$$$$__$$_________$
_$$$$$$$___________$$______________________$$________$$
_____$$__$$__$$__$$_$______________________$$__________$$
______$$$$__$___$__$$______________________$$____________$
_______$$___$___$__$________________________$$_$__$$__$$__$
_________$$$$$$$$$$__________________________$$_$_$$$$$$$$


....▓▓▓▓
..▓▓......▓
..▓▓......▓▓..................▓▓▓▓
..▓▓......▓▓..............▓▓......▓▓▓▓
..▓▓....▓▓..............▓......▓▓......▓▓
....▓▓....▓............▓....▓▓....▓▓▓....▓▓
......▓▓....▓........▓....▓▓..........▓▓....▓
........▓▓..▓▓....▓▓..▓▓................▓▓
........▓▓......▓▓....▓▓
.......▓......................▓
.....▓.........................▓
....▓......^..........^......▓
....▓............❤............▓
....▓..........................▓
......▓..........ٮ..........▓
..........▓▓..........▓▓


░░▒░░█░ 
░░▒░█ 
░░░█ 
░░█░░░░███████ 
░██░░░██▓▓███▓██▒ 
██░░░█▓▓▓▓▓▓▓█▓████ 
██░░██▓▓▓(◐)▓█▓█▓█ 
███▓▓▓█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓█ 
▀██▓▓█░██▓▓▓▓██▓▓▓▓▓█ 
░▀██▀░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ 
░░░░▒░░░█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓█ 
░░░░▒░░░█▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█ 
░▒░░▒░░░█▓▓▓█▓▓▓█▓▓▓▓█ 
░▒░░▒░░░█▓▓▓█░░░█▓▓▓█ 
░▒░░▒░░██▓██░░░██▓▓██


__●__ ●
 _ █___█
 __ █__ █_
 __ █__ █
 __ ███____________█████    
 _█▒░░█_________██▓▒▒▓██ ☆
 █▒░●░░█___ ██▓▒██▓▒▒▓█   ★
 █░█▒░░██_ ██▓▒██▓▒░▒▓█
 _██▒░░██ ██▓▒░██▓▒░▒▓█    ★
 ____█▒░██ ██▓▒░░ ████▓█
 ___█▒░██__██▓▓▒▒░░░██   ★★
 ____█▒░██___████████████
 _____█▒░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
 ______██████████████████.•°*”˜҈.•°*”˜҈.


_______0¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
____¶¶¶¶_______0¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶0
___¶¶¶0__________¶¶00¶¶¶¶00¶¶¶¶¶
___¶¶0___________¶¶¶¶¶________¶¶¶0
___¶¶0__________¶¶¶¶¶0_________¶¶¶
___¶¶0________0¶¶___¶¶__________¶¶¶
___0¶¶_______________000________¶¶¶
____¶¶¶_________________________¶¶0
_____0¶¶0______________________¶¶¶
_______¶¶____________________¶¶¶0
__0¶¶¶¶¶¶¶0_______________0¶¶¶¶
¶¶¶¶0000¶¶¶0___________0¶¶¶¶0
¶¶________¶¶_________¶¶¶¶¶
¶¶________o¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
___________¶¶____0¶¶0______¶¶¶
___________¶¶___0¶¶_________¶¶¶
_______¶¶¶_0¶___¶0__________¶¶¶
________¶¶¶¶¶00¶¶¶¶_________0
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶00¶¶¶¶
_______0¶¶¶___¶¶¶
_______0¶¶¶0__________________________00
________¶¶¶¶0_________________________¶¶¶
________0¶¶¶¶_________________________¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶______________________0¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶0________________¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶0___________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶0______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶0__0¶¶¶0___________¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶________¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶0___________0¶¶¶____________¶¶¶00¶¶0
___¶¶_____________¶¶¶_____________¶¶¶_0¶¶
___¶¶0____________0¶¶______________¶¶0_¶¶
___0¶0_____________¶¶0______________¶¶__¶¶
____¶¶_____________¶¶¶______________0¶¶__¶¶
____¶¶¶____________0¶¶_______________¶¶¶_¶¶¶
_____¶¶_____________¶¶_______________0¶¶__¶¶
____________________0¶________________¶¶__¶¶
_____________________¶0______________0¶___¶0
_____________________¶0______________0¶___¶0
_____________________¶¶_____________0¶____¶
_____________________¶¶0____________¶¶___¶¶
_____________________0¶____________0¶0__¶¶0


_________________________________§§ 
_________________________________§_§§ 
________________________________§§__§§ 
________________________________§____§§ 
_______________________________§______§ 
______________________________§_______§ 
§§§§§_______________________§§________§ 
§___§§§§§§_______________§§§§§§§§§- §___§ 
§______§§§§§§§§§§§§§§_§§§§§___- ____§§§§§ 
_§______§§§______§§§___________________§ 
__§________§§§_____§____________________§ 
___§__________§§___§§____________________§ 
____§§_________§§__§_____________________§ 
______§§________§_§§_____________________§ 
________§§§§___§§________________________§ 
__________§§§§§_______§§§________________- 
___________§__________§__§§§_____________§ 
___________§§_________§___§§§§__________§ 
____________§_________§_§§____§_________§ 
____________§_________§_§______§_______§ 
_____________§________§§§____§§§_______§ 
_____________§§_________§§§_§§§§_______§- 
______________§§___________§§§§§_______§ 
_______________§________________________§ 
________________§___§§________________§§§§ 
_________________§___§§______________§____§ 
_________________§____§§____________§______§ 
_________________§_____§§___________§______§ 
_________________§______§§__________§______§ 
_________________§________§§§___§§___§§§- §§ 
_________________§__________§§§§_§§____§§ 
_________________§_____________§§§§§§§§ 
________________§______________§ 
_______________§§______________§ 
_______________§_______________§ 
______________§________________§ 
_________§§§§§________________§§ 
____§§§§§_____________________§ 
§§§§_________________________§§§ 
____________________________§__§§ 
___________________________§____§§ 
___________________________§_____§ 
___________________________§______§ 
___________________________§______§ 
___________________________§______§


________________________¶¶ 
_______________________¶__¶ 
_______________________¶___¶ 
_______________________¶____¶ 
_________¶¶¶¶¶_________¶____¶ 
_________¶__¶¶¶¶¶¶_____¶____¶ 
_________¶____¶¶__¶¶___¶____¶___¶¶ 
__________¶_____¶¶__¶¶_¶____¶¶¶¶¶¶¶ 
___________¶______¶¶__¶_¶¶¶¶____¶¶¶ 
¶¶¶_________¶¶______¶__¶¶__________¶¶ 
¶__¶__________¶¶¶____¶¶________¶¶¶¶¶¶¶ 
¶___¶__________¶¶¶¶_______________¶ 
¶__¶_____________¶________¶_¶¶¶___¶ 
_¶_¶_____________¶_______¶_¶_¶¶___¶ 
_¶¶______________¶_________¶_¶¶___¶ 
_¶_¶_____________¶_________¶¶¶_____¶¶¶ 
_¶_¶_____________¶__¶__________¶¶____¶ 
_¶_¶______________¶___¶________¶_¶¶__¶ 
_¶__¶_____________¶____¶¶_______¶¶¶¶¶ 
__¶__¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
___¶_________¶¶¶¶¶¶________¶ 
__¶________________________¶ 
__¶________________________¶ 
__¶________________________¶ 
___¶________¶_________¶¶___¶ 
____¶_______¶___¶______¶__¶¶¶¶¶¶ 
__¶¶_______¶____¶______¶¶¶_____¶ 
_¶______¶¶¶¶¶¶¶_¶_____¶¶¶¶¶¶¶___¶ 
__¶___¶¶__¶__¶_¶¶¶___¶______¶__¶ 
___¶__¶____¶__¶__¶__¶____¶¶¶__¶ 
____¶__¶____¶__¶ ¶__¶___¶¶__¶¶ 
____¶__¶_____¶¶¶¶¶__¶___¶¶¶¶ 
____¶¶¶¶______¶¶¶¶__¶ 
____¶¶¶¶__________¶__¶ 
___________________¶¶¶¶ 
___________________¶¶¶¶


____¶__¶¶________________¶¶ 
___¶¶¶_¶¶__¶¶____________¶¶__¶¶___¶¶ 
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶ 
¶¶_¶¶¶_¶¶_¶¶__¶¶__________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶ 
¶¶_¶_¶¶¶_¶¶__¶¶¶_____¶¶____¶_¶¶¶__¶¶ 
_¶¶¶___¶__¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶___¶_¶¶¶__¶¶ 
___¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶¶_____¶¶¶_¶¶¶__¶__¶¶ 
____¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_____¶¶_____________¶¶¶¶¶__¶¶¶ 
______¶¶¶¶¶________________¶¶¶ 
________¶¶¶_____¶¶____¶_¶¶¶¶¶ 
_________¶_____¶o_¶___¶¶¶¶ 
________¶_____________¶¶ 
______¶¶¶¶¶__________¶¶¶ 
______¶¶¶¶¶_______¶¶¶_¶¶ 
______¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶__¶4 
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
_________¶¶_¶¶___________¶¶¶¶________¶¶¶¶¶ 
____________¶¶___________________________¶¶ 
____________¶_____________________________¶¶ 
___________¶¶________________¶¶____________¶ 
___________¶¶¶¶_______________¶¶___________¶ 
___________¶¶¶¶________________¶¶_________¶¶ 
____________¶¶¶________________¶¶_________¶¶ 
____________¶¶_¶_______________¶¶_________¶¶ 
_____________¶¶¶_______________¶¶_________¶¶ 
______________¶¶¶______________¶__________¶¶ 
______________¶¶¶¶_____________¶_________¶¶¶ 
______________¶¶_¶¶¶¶__¶______¶¶_________¶¶ 
______________¶¶___¶¶_¶¶_¶____¶¶_¶¶¶¶____¶¶ 
_______________¶¶____¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶_¶¶____¶ 
_______________¶¶___¶¶__¶¶¶__¶¶__¶¶_¶¶___¶¶ 
________________¶¶__¶¶___¶¶__¶¶__¶¶_¶¶___¶ 
________________¶¶___¶¶__¶____¶¶_¶¶_¶¶__¶¶ 
________________¶¶___¶¶__¶¶___¶¶_¶¶__¶__¶¶ 
________________¶¶__¶¶___¶¶__¶¶_¶¶___¶__¶¶ 
_________________¶__¶¶____¶¶_¶¶¶¶___¶¶_¶¶ 
_________________¶__¶_____¶¶_¶_¶____¶¶_¶¶ 
________________¶¶__¶_____¶¶_¶_¶¶__¶¶__¶¶ 
________________¶¶__¶_____¶¶_¶_¶___¶___¶¶ 
________________¶¶__¶_____¶__¶¶¶__¶¶___¶¶ 
________________¶___¶¶___¶¶___¶___¶¶¶¶¶¶ 
_______________¶¶___¶¶___¶____¶¶__¶¶¶¶¶ 
______________¶¶___¶¶____¶¶___¶____¶¶ 
_____________¶¶¶¶__¶____¶¶¶¶¶¶¶ 
_____________¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶ 


________¶¶¶_______1¶______________________________ 
________1¶_1_____§_¶______________________________ 
_________¶__¶111¶__¶______________________________ 
__________¶_¶___¶__¶______________________________ 
_________¶¶1_¶¶¶¶¶¶_______________________________ 
________¶¶¶¶¶¶§¶¶¶¶_______________________________ 
_______¶¶¶¶¶§§¶__§¶_______________________________ 
______¶¶¶¶¶§11§__1¶§______________________________ 
_____¶¶¶§§§§111§§§¶§§_____________________________ 
____¶¶¶¶§§¶1§1§11111§¶¶___________________________ 
____¶¶¶1§§1¶¶§§¶¶1§§111§1¶________________________ 
___¶¶¶¶11111¶§¶¶__1§¶§1§¶¶¶_______________________ 
___¶¶¶11111111§¶¶____¶1¶1_________________________ 
___¶§¶11111111§1¶_________________________________ 
_____¶§§1111111§11¶_______________________________ 
_____¶111111111111§1§¶¶___________________________ 
_____¶1111111111111§§§§§§§§¶¶¶¶¶§___111___________ 
_____1§1111111111111111111111111§§§11§§§§§¶¶______ 
______¶1111111111111111§§§§11111111§§§111§§1§¶____ 
______¶¶111111§11111111111111111111111111111§¶¶___ 
_______¶§§1111§111111111111111111111111111111§¶___ 
________¶¶§1¶¶§111111111111111111111111111111§¶§__ 
_________¶111§¶111111111111111111111111111111¶§1__ 
_________¶111¶¶§111§§111111111§§1§11111§§§11¶¶¶___ 
_________¶1§¶_¶¶¶¶¶§§§§§§§§§§§¶¶¶§11111§§§§¶¶¶¶___ 
________¶§§¶___¶§¶____1§¶¶¶§1___¶§111§§§¶¶1¶_§¶___ 
_______¶§§¶____¶§¶_______________§11§§¶¶¶1§¶1¶¶___ 
_______¶§¶_____¶1§¶______________¶§1§¶___¶§§1§1___ 
_______¶§______¶¶¶§_______________¶§1¶_____¶§¶¶___ 
______¶¶________¶¶________________¶11¶_____¶¶¶¶___ 
_____¶§_________¶¶_______________¶§¶¶______¶¶¶¶¶__ 
____§1¶_________¶¶______________¶§¶________¶¶¶¶¶__ 
___1§¶¶________¶¶¶_____________¶1¶_________¶¶_¶___ 
__¶_1¶_________1§§___________¶§1¶_________¶§¶_____ 
______________¶__1__________¶__¶_________¶¶¶______


____________________s???s???s???s
___________________s$$$$$$s..s..?..?..?
__________________$$$$$$$$$$$$s..s.?..?
____________________$$$$$$$$$$$$$$s…?
______________ s$$$$$$(O)$$$$$$$$$$$$.?
____________ €$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s..?..s
_____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s..?
_____________________s$$$$$$$$$$$$$$..s..?
______________________$$$$$$$$$$$$s..s..?
______________________$$$$$$$$$$$$.s.?.s.?
_____________________$$$$$$$$$$$$$s..s….?
____________________$$$$$$$$$$$$$$s_??s.?
___________________$$$$$$$$$$$$$$$s.s….?
_____s$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$..s?
____$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$s…s
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_s_?__s$s
____$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____s$$$
____$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s_____s$$$$s
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$_____s$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$____s$$$$$$$
__$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____s$$$$$$$$
___$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$___s$$$$$$$
____$$$s______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__s$$$$$$
_____$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$


__________________________________________AIgg
_____________________________________gggggggggg_
__________________________________ggggggggggg0gg
_______________________________ggggggggggggggggggg
_____ggg____ggggggg__________gggggggggggg_____ggggg
__ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
_gggggg__ggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggg___gggggggggggggggggggggggggggggg
ggggg____ggggggggggggggggggggggggggggg
gggg_____ggggggggggggggggggggggggggggg
gg_________ggggggggggggggggggggggggggg
__________gggggggg_gggggggggggggggggg
______gggggggggggg_____________ggggggg
_____gggg____gggg________________ggggg
_____ggR_____ggg___________________gggg
_____gg_____gggg___________ggg__ggggggggg
____ggg______ggg____________gggggg____ggg
__gggg_________ggg______________________gg
__gg____________ggg______________________gg
_________________gggg_____________________ggg
__________________gggg_____________________ggg


............(¯`'•.
..............(¯'•(¯'•............_/)/)
...............(¯'•.(¯'•.......((.....((
................(¯`'•(¯'•...((.)..(. ‘ /)
.................(¯`'•.(¯'((.)....|\_/
.....,,,~”¯¯¯`'¯(_¸´(_.)......|
...(((./...........................)__
..((((.\......),,...........(...../__`\
..))))..\ . .//...¯¯¯¯¯¯¯' \.../... / /
.(((...../ .// .............. | ./.....\/
.))).....| ||.................| |...........♥♥♥
((........) \\.................) \...........\|/
.^^^^.""'"'.^^^^^^^..""".^^^^.""""


┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒░▒
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒░░▒
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒░░▒
┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████▒▒░░▒█
┼┼┼┼┼┼┼┼█████████▒▒████
┼┼┼┼┼┼┼████████▒█▒▒█████
┼┼┼┼┼┼┼████████▒▒▒▒██████
┼┼┼┼┼┼████████▒▒▒▒▒███████
┼┼┼┼┼┼██████▒█▒▒▒▒▒████████
┼┼┼┼┼████▒█▒▒▒▒▒▒▒██████████
┼┼┼┼┼┼░▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒███████████
┼┼┼┼┼░▒▒▒▒██░▒▒▒▒▒▒███████████
┼┼┼┼┼░▒▒▒▒██░▒▒▒▒▒▒███████████
┼┼┼┼░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█████████
┼┼┼┼░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████
┼┼┼░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒██████
┼┼░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒██████
┼┼░▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░┼░▒▒█▒▒██████
┼┼░▒██▒▒▒▒▒▒▒▒░░┼┼┼░▒▒▒▒██████
┼┼░▒▒▒▒▒▒█▒░░┼┼┼┼┼┼┼░▒▒▒██▒███
┼┼░▒▒▒▒▒█▒▒░┼┼┼┼┼┼┼┼░▒▒▒██▒███
┼┼┼░▒▒▒██▒░┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒▒██▒███
┼┼┼┼┼▒█▒░┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒▒█▒███
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒▒█▒███
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒▒▒███
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒░█░█


______████ _
_____██████ _
____████████__________ ▌
___███____███_________ █
___██_______██__________▌
__███________█__________▌
__▌●█________█_________█
__███_______ █_________█
___██_______█________██
____█______██______███_ █
_____▌_____██_____████_█
__________███___█████_█_█
________███__██████__█_█
______███__████____██_█
_____███_█████_████_█
____████_██████_███_█__▌
___████_█ █__███ _█__██_▌
__█████_████_▌_█_███_▌
_█████_██___██___██_█
_█████_███████_███__█__██
_███_▌███___██____██_███
_███_▌█████___███__█__█
_████_▌▌___█__█_██████
__██████_████__▌_████
___█████_____████████
._=--███████████████
_=--=_-████████████
=--_=-_=-█████████


______$$_____________________ $$
____$$$__$__________________$__$$$
___$$$___$$________________$$___$$$
___$$$$$$$$________________$$$$$$$$
____$$$$$$__________________$$$$$$
_____$$$$____$$0$$$$$0$$$____$$$$
_______$$__$$$$$$$$$$$$$$$$__$$
___$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$
_$$__$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__$$
$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$
$__$$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$__$
__$___$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$___$
_$_________$_$$$$$$$$$$$$_$_________$
_$______$$$________________$$$______$
_______$______________________$
______$________________________$
______$_______________________ _$


──────────────────────────█
────────────────────────████
────────────────────────█▓███
─────────────────────███▓▓▓██
───────────────────███▓▓▓▓▓▓██
──────────────────██▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
──────────────────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ 
─────────────────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓████
─────────────────███▓▓▓▓▓▓██──█▄
────────────────█▓▓██▓▓▓▓██─▄███
───────────────█▒▒▒▒██▓▓▓█──█─██
──────────────█▒▒▒▒▒▒██▓█───████
─────────────█▒▒███▒▒▒█▓█───▀███
─────────────█▒█▒▒▒█▒▒▒██──────█
─────────────█▒█▒▒▒▒█▒▒██──────█
─────────────█▒▒█▒▒▒▒▒▒███────██▄
─────────────█▒▒▒█▒▒▒▒▒████──██▒█
─────────────▀█▒▒▒█▒▒▒▒██▒████▒▒█
─────▄██▄─────▀█▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒█▄
─────█▓▓██─────▀█▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
─────█▓▓▓█──────▀█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
─────██▓▓██──────▀█▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
──────█▓▓▓█───────████▒▒▒▒████▒▒▒█
──────██▓▓█───────████▒▒▒█▓▓▓▓█▒██
───────█▓▓█──────██▓██▒▒▒█▓▓▓▓████
───────█▓▓█─────██▓▓▓██▒▒█▓▓▓▓▓█▒█
───────█▓▓█────██▓▓▓▓▓██▒▒█▓▓▓▓███
──────▄█▓▓█────██▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓█
──────██▓▓█───██▓▓▓▓▓▓▓▓█▀──▀██▓▓█
─────██▓▓██──██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█────█▓▓█
────██▓▓██──██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██───█▓▓█
───██▓▓██───█▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓█───█▓▓█
──██▓▓██───██▓▓▓▓██─██▓▓▓▓▓█─█▓▓▓█
─██▓▓██────█▓▓▓▓▓█───█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓██
▄█▓▓██─────█▓▓▓▓▓█───██▓▓▓▓▓▓▓▓██▀
█▓▓██─────██▓▓▓▓▓█────█▓▓▓▓▓▓▓██▀
█▓▓█──────█▓▓▓▓▓▓█────██▓▓▓▓▓██▀
█▓▓█─────██▓▓▓▓▓▓█─────██▓▓▓▓██▄
█▓▓█─────█▓▓▓▓▓▓█─────▄████▓██▓█▄
█▓▓█─────█▓▓▓▓▓▓█────██▓▓▓███▓▓▓█
█▓▓█─────█▓▓▓▓▓▓█───█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
█▓▓█─────█▓▓▓▓▓▓▓█─█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
█▓▓█─────██▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
█▓▓██─────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
██▓▓██────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
─██▓▓█▄─▄██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
──██▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███
───██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
────█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▄
───────────▀████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▄
─────────────▀██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██
─────────────────▀███████▓▓▓▓▓██
──────────────────────▀████████▀


__________________d888b_______________d8b
_________________d88888b_____________d888b
_______________d88888888b__________d888888b
_______________d8888888b""""""""""""""8888 8888b
________88"""""""888P"_________________88888P
______888____,888_______________________8P,
____888____8888_________________________"8,
___88_____8888_______88888_______________"8,
__888____d88888_____8888888______88888____"8,
_8888____8888888_____888888_____8888888___"8
_88888___8888888______888_______888888___"8,
_888888___88888I88_______________888____"8,
__888888___888I888888_____88888________88,
___8888888__8888888888888__"""'''___8888888,
___888888888_88888888888888_""_88888888888
___8888888888888888888888888888888Id888888
____888888888888888888888888888888888888b
_____888888888_8888888888b____88888888888
______88888888__8888888888_____8888888888
_______8888888__8888888888_____ad8888888
________888888b__888888888______8888888
__________________88888888


____________________________¶¶¶_¶¶
____________________________¶¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶


_$___________$
 ____$___________$
 _______$___________$
 __________$__________$
 ____________$__________$
 ______________$__________$___________________$$$
 _______________$__________$________________$$__$$
 ____________$$$$$$__$$$$$$$$$____________$$____$$
 _________$$$$$____$$$$$$___$$$_$$$_____$$______$$_________$$$$$
 ________$$$_____$$$$$$$$$$$$$$___$$$__$$________$____$$$$$____$$$$$$
 ________$__$___$$$$$$$$$$$$$$$___$$$_$________$$$$$$$____________$$
 _____$$$$______$$$$$$$$$$$$$$______$$$______$$$_________________$$$$
 ___$$$$__________$$$$$$$$$$______$_$$$___$$$__________________$$$$$
 __$$$_______________________$$$$$_$_$$_$$________________$$$$$$
 _$$$___________________$$$$$_$_$_$_$$_$________________$$
 _$$_______________$$$$$$$$$$$$$$$_$$_____________________$$$$$
 __$$_________$$$$$_________________$$$$__$$$$$______________$$
 ____$$$_$$$$$__________________$$$$$___$$___$$$$$$_________$$
 _______$$________________$$$$$$$$$_________$$__$__$$____$$$
 _______$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$___$$$$$
 _____$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$______$___$
 ____$$_$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$______$$$$$
 ___$_$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$____$$$$$$$
 __$____$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$$$_____$$______$$$
 ___$$_$$$$$$___________$$$$$$$$$$$$_______$$
 _____$$$$______________$_______________$$$$$
 ______________________$$$___________$$$$$$$$
 _____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 _____________________$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 _____________________$_________________$$
 _____________________$$_______________$$
 ______________________$$$$$$$$$$$$$$$$
 _______________________$$$$$$$$$$$$$
 ________________________$$$$$$$$$
 _________________________$$$$
 _________________________$$$
 ________________________$$
 _______________________$


_____$$$$$_____________$$$$$
___$$_____$$_________$$_____$$
__$_________$_______$_________$
__$___$$$$___$_____$___$$$$___$
_$___$____$__$_____$__$____$___$
_$__$______$__$___$__$______$__$
$__$_______$__$$$$$__$_______$__$
$__$________$$_____$$________$__$
$__$______$$_________$$______$__$
$___$____$_____________$____$___$
_$___$__$_______________$__$___$
__$___$$____$$_____$$____$$___$
___$___$___$_________$___$___$
____$$_$_________________$_$$__$$$$
_______$____$$_____$$____$___$$$$
________$___$$_____$$___$___$$$
________$_______________$__$$$
________$$_____$$$_____$$_$$$
________$____$__$__$____$_$$$
________$_____$$$$$_____$_$$$
_________$$___________$$_$$$$
___________$$$$$$$$$$$___$$$$
__________$_$_______$_$$$$$$
__________$_$_______$_$_$$$
_________$_$_________$_$$$$
_________$_$_________$_$$$
_______$$_$___________$_$$
______$___$___________$___$
_______$$$$___________$$$$
___________$$_______$$
___________$_$$$$$$$_$
___________$___$_$___$
__________$____$_$____$
_________$_____$_$_____$
__________$$$$$___$$$$$


_____________________¶¶
____________________¶¶¶¶
____________________¶¶¶
___________________¶¶
___________________¶
___________________¶
___________________¶
_¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_______¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶_______¶¶¶¶_____________¶¶¶___¶¶¶¶_______¶¶
___________¶¶__________¶¶_____¶¶_¶¶___________¶
__________¶¶___________¶¶¶_____¶¶_____________¶
__________¶_____________¶¶¶____¶¶____________¶¶
_________¶¶____¶¶________¶¶____¶¶___________¶¶
_________¶¶____¶¶¶_____________¶¶__________¶¶
__________¶¶____¶¶¶____¶¶_____¶¶__________¶¶
___________¶¶_________¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶________¶¶¶¶¶_______¶¶_______¶¶¶
__¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶_________¶
_¶¶_________________¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶_________¶
_¶_________________¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶
_¶¶________________¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶____________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶
______________¶¶______¶¶¶¶¶¶¶________¶¶
______________¶_________¶¶¶________¶¶¶
_____________¶¶________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶________¶¶________¶¶¶¶¶¶
____________¶______¶¶¶_____________¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶


──────────────█────────█
 ─────────────█─────────█
 ────────────█───────────█
 ───────────█──────█──────█
 ────────────███─█████─███
 ───────────────███████
 ██────────────█████████────────────██
 ─██───────────█████████───────────█
 ───█──────────█████████─────────██
 ────███────────███████────────███
 ──────███───────██_███──────████
 ─────────███──█_██████_█──████
 ────────────██████_███████
 ──────────────█████████
 ────██████████_████████_███████████
 █████─────────████_█████─────────████
 ───────────────███████
 ────────────────█████
 ────────────█████████████
 ─────────███──█████████──███
 ───────███───█████_█████────██
 ──────██─────███████████─────██
 ────██───────██_█████_███──────██
 ───█─────────███████████────────█
 ───█──────────████_█████────────█
 ───█───────────████████─────────█
 ───█────────────██████──────────█
 ───█─────────────████───────────█
 ───█──────────────██────────────█
 ───█────────────────────────────█


░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░▒██░░▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░▓█▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░▓██▒░░░░░░
░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░▒██▓░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░░░░░░░▒▓▓▒░░░▒▒▓░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▓▒░▒▓░░▒▒░░░▓▓░░░░██▓▓▒░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▓█░░░▓▓███░▓▒░░░░░█░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▒█▓░░░█████░░░░░░▓▓░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░▓█░░░█████░░░░░░█▒░░░░░░░░░
░░░░░░░░░▒▒▒░░▓██▒██████▒░░░░██░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░▒▒░░▓████████▓░░▓█▓▒░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▒█████████▓█▓░▓▓░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░▒▓▓▓█████████████░▓▒░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░███████████████████▓▒▒▒▒▒▓█▓█▒░
░░░░░░░░░▒██████████████████████░▒██▒▒▒░░
░░░░░░░░▓▓▒█████▓▒▒▒▓▓▒▓███████▒░▒░░░░░░░
░░░░░░▒▓░░░███████▓▓▓▓▓████████▒░░░░░░░░░
░░░▒███▓▒▒▓███████████████████▒░░░░░░░░░░
░░██▒░░░░░▒███████████████████▒░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░███████████████████▓▒░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░███████████████████▒░░░░░░░░░░
░░░░░░░███████████████████████▒░░░░░░░░░░
░░░░░░▓█▒░░███████████████████░░░░░░░░░░░
░░░░░░▓▒░░▓███████████████████░░░░░░░░░░░
░░░░░░░█▓▓████████████████████▒░░░░░░░░░░
░░░░░░▒█▒░▓███████████████████▓█▓░░░░░░░░
░░░░░░░█░░▓███████████████████░▒█▒░░░░░░░
░░░░░░░▓▒░▒███████████████████▓▒▓▒░░░░░░░
░░░░░░░▒█░▒██████████████████▒░▓█░░░░░░░░
░░░░░░░░█▒░█████████▓████████▒░▒█░░░░░░░░
░░░░░░░░▒█░██████████████████▒░▓▒░░░░░░░░
░░░░░░░░░██▓████████████████▓░▒▓░░░░░░░░░
░░░░░░░░▒█▒▓████████████████▓░▓▒░░░░░░░░░
░░░░░░░▒█░░▓███████████████▓▒▓▓░░░░░░░░░░
░░░░░░▒█░░░▒▓█████████████▓▓▓█░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░▓▓████████████▓██░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░▓▓███████████▓▓█▓░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▓██████████▓▓▒░█░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▒▓█████████▓▒░░▒▓░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░▓▓██████▓▓▒░░░░█▒░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓███▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░


____#
____$___#$______________________________#
___§$§__$$__________________________$___#$
___$$$_#$$#________________________$$$__$$#
___$$$_$$$§________________________$$$_§$$#
___$$$$$$$#_______________________#$$$_$$$#
___$$$$$$$#_______________________§$$$$$$$#
___$$$$$$$________________________#$$$$$$$
___§$$$$$#_________________________$$$$$$$
____§$$$#__________________________§$$$$$
_____§#_____________________________#$$$
_____$$$____________#__#____________#§
______$$§__________$§__§§__________§$$
______#$$__________$$##$$_________#$$
________#$§_________$$$$__________$$
__#______$$$#______$$$$$_______§$$
___$#______#_#$$$$$$$$$$$§§$$_§$§_____#
____$$___________#$$$$$$$$§§§________§#
_____$$_#______§$§$$$$$$$$_#________$#
_§______$$$$#$$$#_$$$$$$$§_$$$##§$$#____§
_#$#___________#_#__###__#___###§#____#§
___$$§#______$$$_$$$§##§$$#$$________§#
_____§#§$$$#§$#___§$$$$$$§__§$$_§$$§____##
_#§___________§§#$#______§##____##_____§§
__§$$#______$$$__$$$$$$$$$##$$#______#$#
##__§$_$$$$#$_##__§$$$$$§____§$#$$$$_#__##
_#$_________#$$#$$#_____#$_$$___###____§§
__#$$#___##§$§__#$$$$$$$$$__$$#______#$#
____###$$$§_______#§$$$§#____#§_$$$$
________________#$______#________#
_________________$$$$$$$$
__________________$$$$$$
__________________§§§§§§
___________________$§§§$§
___________________§$$$$§
____________________§$$$$
_____________________#§§##
________________________$$$#
______________§_________#$$$#
_____________#$___________§§#§
_____________$#_____________$$§
____________#$$#____________§$$
_____________$_______________##
_____________§$____________#$$
_______________#$$§#______$$$
_________________§$§#$$$$##


____________$_______________$___________
__________$$_________________$$_________
_________$$___________________$$________
________$$_____________________$$_______
________$$_____________________$$_______
________$$_____________________$$_______
_________$$___________________$$________
_____$$__$$___________________$$__$$____
____$$___$$___________________$$___$$___
___$$_____$$_________________$$_____$$__
___$_______$$$_____________$$$_______$__
___$$_______$$$___________$$$_______$$__
___$$$_______$$$__$$$$$__$$$_______$$$__
____$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$___
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____
___$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$___
__$$$_________$$$$$$$$$$$$_________$$$__
_$$_________$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$_
_$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$_
$$_____$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$_____$$
_$$____$$___$$$$$$$__$$$$$$$___$$____$$_
__$____$$___$$$$$$$__$$$$$$$___$$____$__
___$___$$___$$$$$$$$$$$$$$$$___$$___$___
____$__$$____$$$$$$$$$$$$$$____$$__$____
_______$$_____$$$$$$$$$$$$_____$$_______
_______$$_______$$$$$$$$_______$$_______
________$$____________________$$________


╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪
╪╪╪████▓╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪▓███▓╪╪
╪╪███████▓╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪███████╪╪
╪╪█████████╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪█████████▓╪
╪╪██████▓███╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪██▓▓██████▓╪
╪▓█████▓▓▓▓██╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪██▓▓▓▓█████▓╪
╪▓████▓▓▓▓▓▓██╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪██▓▓▓▓▓▓████▓╪
╪▓███▓▓▓▓▓▓▓███╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪███▓▓▓▓▓▓▓████╪
╪▓███▓▓▓▓▓▓█████╪╪╪╪╪╪╪╪▓████▓▓▓▓▓▓▓██▓╪
╪▓███▓▓▓▓▓███████╪╪╪╪╪╪▓██████▓▓▓▓▓▓██▓╪
╪▓██▓▓▓▓▓▓███████▓╪╪╪╪▓████████▓▓▓▓▓▓█▓╪
╪╪██▓▓▓▓▓██████▓██▓╪╪▓▓█▓▓█████▓▓▓▓▓▓█▓╪
╪╪██▓▓▓▓██████▓▓▓█╪▓█╪▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓█▓╪
╪╪██▓▓▓██████▓▓▓▓█▓▓█▓█▓▓▓▓██████▓▓▓▓█╪╪
╪╪▓█▓▓██████▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓█╪╪
╪╪╪█████████▓▓▓▓▓▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓▓██████▓█▓╪╪
╪╪╪████████▓▓███▓▓█▓╪█▓▓▓█▓▓▓▓███████╪╪╪
╪╪╪╪████▓▓████▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓████╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪╪╪╪████▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓████▓╪╪╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪╪▓█████▓▓▓▓▓█████▓▓▓▓▓█████╪╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪╪█████▓▓▓▓▓█▓█▓▓█▓▓▓▓▓▓████▓╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪█████▓▓▓▓▓██▓▓▓╪██▓▓▓▓▓▓████╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪████▓▓▓▓▓▓██╪▓█╪██▓▓▓▓▓▓▓███▓╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪███▓▓▓▓▓▓███╪▓█╪███▓▓▓▓▓▓███▓╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪▓███▓▓▓▓▓████╪██╪████▓▓▓▓▓███▓╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪▓███▓▓▓▓▓████╪██╪▓████▓▓▓▓▓███╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪▓██▓▓▓▓▓████▓╪╪╪╪╪████▓▓▓▓▓██▓╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪███▓▓▓█████╪╪╪╪╪╪█████▓▓▓████╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪▓███▓██████╪╪╪╪╪╪▓█████▓▓███╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪╪█████████▓╪╪╪╪╪╪╪█████████▓╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪╪██████▓██╪╪╪╪╪╪╪╪▓█▓▓▓████╪╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪╪╪▓██████╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪██████▓╪╪╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪╪╪╪▓████╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪▓████╪╪╪╪╪╪╪╪╪
╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪╪


____________¶¶¶1¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶___________ 
_________¶¶¶111¶¶___________¶¶111¶¶¶¶________ 
______¶¶¶¶1111¶¶¶____________¶¶¶1111¶¶¶1_____ 
_____¶¶¶1111¶¶¶¶_____________¶¶¶¶11111¶¶¶____ 
___¶¶¶11¶1¶1¶¶¶¶___¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶1¶1¶1¶¶¶1__ 
__¶¶¶11¶1¶11¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶1¶1¶¶11¶¶1_ 
_¶¶¶11¶¶1¶11¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶1¶¶¶_ 
¶¶¶¶1¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶1¶¶¶ 
¶¶¶11¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶ 
¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶1¶¶¶11¶¶ 
_¶¶11¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶ 
_¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶1 
__¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶_ 
___¶¶1¶¶¶_¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__ 
____¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶____ 
______¶¶¶__________¶¶¶__¶¶¶__________¶¶______ 
_______¶¶¶_________¶______¶_________¶¶¶______


──████─────────────────────────────████
───██████────────░█───█░────────██████
────██░▓████─────██───██─────████▓░██
─────██░░░▓███─────█─█─────███▓░░░██
─────██░░░░░▓███───█─█───███▓░░░░░██
──────██░░░░░░▓██──███──██▓░░░░░░██
──────██░░░░░░░▓███─█─██▓░░░░░░░░██
─────██░░░░░░░░░░▓█████▓░░░░░░░░░░██
─────██░░░░░░░░░░░▓███▓░░░░░░░░░░░██
─────█████████▒░░░░▓█▓░░░░▒█████████
───────█████████▒░░▒█▒░░▒█████████
────███░░░░░░░░██░░▓█▓░░██░░░░░░░░███
─────███░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░███
───────██░░░░░░░░░▓███▓░░░░░░░░░██
────────██░░░░░░░▓█████▓░░░░░░░██
────────██░░░░▓████─█─████▓░░░░██
─────────██░▓███────█────███▓░██
─────────██████───────────██████
──────────████─────────────████


_____________$$$$
____________$$$$$$$
____________$$$$$$$$_____$_$_$
_____________$$$$$$$_ ___$$$$$$
______________$$$$$$$____$$$
______$__$_$____$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$___$$$$$$$$ $$
________$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$
_________________$$$$$$$$$$$$
_________________$$$$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________$$$$$$$$$$$$$$___$$$
_______________$$$$ ___$$$$$______$$$$
_______________$$$_____$$$$$____$_$_$
_____________$$$$_______$$$$
_______________$_$_$_____$$$$
________________________$$$$
___________$$$$$$_______$$$$
_________ $$______$$_____$$$$
________$$$______$$_____$$$
_________$$_____$______$$$
__________$$____ ______$$$
____________$$$___$$$$$
______________$$$$$


. .╚⊙ ⊙╝..
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
╚═(███)═╝
.╚═(███)═╝
..╚═(███)═╝
...╚═(███)═╝
.... ╚═(█)═╝


__________________$$$$$$$$
________________$$$_$$$$$_$$
______________$$$$$$$$$_$$$$$$
____________$$$$$_$$$_$$$_$$$$$
_$$$$$$____$$$$_$$$_$$$_$$$_$$$$
$¶_$¶_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$
$______$_$$_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$__$$
_$_$__$__$$$$_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$$$$_$$
__$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$_$$$$$$$_$_$$$$
_________$$_$___$$_$____$$_$___$_$
________$$$$$__$$$$$___$$$$$__$$$$$


___________________$$$$$$
_______________$$$__$$_$$$
_______________$____¶¶___$$§§
_______________¶¶¶¶________$§§§
________________$$$$$$___$__$§§§
__________________§§§$$___$_$§§§§
_________________§§§§§$___$_$§§§§§
_________________§§§§§$___$$$§§§§§
_________________§§§§$$_$___$§§§§§
________________§§§§§§$__$_$$§§§§§
________________§§§§§$$___$$§§§§§§
_______________§§§§§§$__$_$$§§§§§
_______________§§§§$$___$_$§§§§§
_______________§§§$$___$_$$§§§§
________________§$$____$_$§§§§
_________________$____$_$$§§
________________$$___$__$$
_______________$$______$$
_______________$______$$_$
______________$$_____$$_$$$______$$$$$$$$$$$
______________$______$___$$$$$$$$___________$
_______$$$$$_$$___$_$$____$$$$$$____$$$______$
___$$$$____$$$$_$_$_$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$__$
__$$____$____$$___$_$$______$$$$__________$$$$$
_$_____$______$_$___$$_$$$$$____________$_____$$$
$______$$$$$$$$____$_$$$_________________$$_____$$
$______$$_____$_$____$$__________$$$$$$$$$$______$
$$_______$$$$_$$_$$_$_$$_____$$$$$$_______$______$
_$$____________$$____$_$$$$$$$__________$$_______$
___$$___________$_____$__$$$_______$$$$$$_______$$
____$$$$$_ ___$$$________$$$$$$$$$___________$$
_______$$$$$$$$$$_$$$________________________$$$
____________________$$$$__________________$$$$
________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


___________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
__________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
______§§§$§§§§§§_________§§§§§§§§§§§§
______§§$§$§§§§______________§§§§§§§§§
_____§§$§§$§§§________________§§§§§§§§
____§§$§§§§$§§§_______________§§§§§§§§
___§§$§§§§$§§§§_______________§§§§§§§§
___§§§$§§$§§§§_______________§§§§§§§§§
___ا§§$§§§Ø§_______________§§§§§§§§§
___§§§$§$§§§_______________§§§§§§§§§
___ §§§§§§§_______________§§§§§§§§§
___§§§§§§§_______________§§§§§§§§§
____§§§§_______________§§§§§§§§§§
_____$_______________§§§§§§§§§§§
____$______________§§§§§§§§§§§
____$____________§§§§§§§§§§§
___$___________§§§§§§§§§§§
__$_$________§§§§§§§§§§§
___________§§§§§§§§§§§
_________§§§§§§§§§§§
_______§§§§§§§§§§§
_____§§§§§§§§§§§
___§§§§§§§§§§§
__§§§§§§§§§§§


_____________________¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶_______¶¶___¶¶_______¶¶¶¶
________¶¶__¶¶________¶¶¶________¶¶__¶¶
_________¶¶¶¶¶_______¶¶_¶_______¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶________________¶¶
______________¶_______________¶¶
_______________¶______________¶______¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶____¶____________¶_____¶¶¶_____¶¶¶
___¶¶¶_____¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶__¶¶¶¶___¶¶
__¶¶___¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶
__¶¶___¶¶¶¶___________________________¶¶¶¶___¶¶
__¶¶___¶¶¶¶_________________________________¶¶
___¶¶¶_____________________________________¶¶
_____¶¶_____________________________________¶¶
____¶¶_______________________________________¶¶
___¶¶________________________________________¶¶
__¶¶_________________________________¶¶_______¶¶
_¶¶______¶¶___________________________¶¶¶¶¶¶__¶¶
_¶¶__¶¶¶¶¶______________________________¶¶____¶¶
_¶¶_____¶¶_____________________________¶¶_____¶
_¶¶______¶¶___________________________¶¶¶____¶¶
__¶______¶¶¶_________________________¶¶_____¶¶
__¶¶______¶¶¶_____________________¶¶¶¶____¶¶¶
___¶¶¶______¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶
_____¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶___________________¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶___¶________________________¶___¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶____¶¶¶¶¶_________________________¶¶¶¶¶_____¶¶
¶¶________¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶__________¶¶
¶¶_______¶¶_____¶¶¶_________¶¶¶______¶¶_________¶¶
¶¶____¶¶¶¶¶____¶_______________¶______¶¶¶¶¶¶___¶¶
_¶¶_____¶¶¶___¶_________________¶_____¶¶¶____¶¶¶
__¶¶¶____¶¶__¶¶_________________¶¶____¶¶__¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_________________¶¶_¶_¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶_¶¶_________________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶________________¶¶¶_¶¶___¶¶¶¶
____¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶__¶¶____¶¶
___¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
________¶¶__¶__¶¶_____________¶¶___¶___¶¶
___________¶¶___¶¶___________¶¶____¶¶
_________¶¶¶¶__¶¶¶¶¶________¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶________________¶¶¶


┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼███
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████┼███████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██░░░█████░░░██
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██░██░░███░██░░██
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██░██░░███░██░░██
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██░░░░░███░░░░░██
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███░░░█████░░░███
┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████████████████
┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████░░██░░████████
┼┼┼┼┼┼┼┼███████████████████████
┼┼┼┼┼┼┼██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████
┼┼┼┼┼┼┼██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒░▒▒██
┼┼┼┼┼┼┼█▒░▒▒▒░▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
┼┼┼┼┼┼██▒▒░░░▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒██
┼┼┼┼┼┼██▒░░█░░▒▒▒▒▒▒▒░▒▒▒░░█░░▒██
┼┼┼┼┼███▒░░░██░░░░░░░░░░░██░░░▒███
┼┼┼┼█████▒▒░░░███████████░░░▒▒█████
┼┼┼┼█████┼▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▒┼█████
┼┼┼┼┼█████┼▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▒┼█████
┼┼┼┼┼┼██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████
┼┼┼┼┼█████████┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██████████
┼┼┼┼███┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███┼████
┼┼┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███ 


___________.ss§§§§§§§§§ss. 
____________і§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s. 
_____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§s 
_____________§§§§§§§§§§§§§§§§§§O§§§§§s 
____________s§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ s§§§§§§s 
___________s§§§§§§§§§§§§§§§§§§і§§§§§ііііі' 
__________s§§§§§§§§§§§§§§ііі' 
__________§§§§§§§§§§§§іі' 
_________s§§§§§§§§§іі' 
________s§§§§§§§§і 
________§§§§§§і' 
________§§§§§' 
________§§§§' 
________§§§' 
________§§§ 
________§§§§ssss 
______s§§§§§§§§§§§s, 
_____s§§§§§§§ііі' 
____§§§§ііі'


_______________________¶¶¶
_____________________¶¶_¶_¶
____________________¶¶__¶__¶
___________________¶___¶___¶
__________________¶____¶___¶
_________________¶____¶_____¶¶
________________¶____¶__¶¶____¶¶
_______________¶_____¶__¶¶¶¶_¶__¶¶
_______________¶_____¶_¶¶¶¶¶¶_____¶
______________¶_____¶____¶¶¶_______¶
_____________¶____¶¶_¶¶¶¶___________¶
_____________¶___¶_¶¶_______________¶
_____________¶__¶___________________¶
____________¶___¶___________________¶
___________¶___¶____________________¶
________¶¶¶____¶___________________¶
______¶¶__¶___¶____________________¶
_____¶____¶___¶____________________¶
______¶¶¶_¶_¶_¶___________________¶
________¶_¶¶__¶___________________¶
______¶¶¶¶¶___¶____________________¶¶
____¶¶_______¶_______________________¶
___¶_________¶________________________¶
__¶__________¶_________________________¶
_¶___________¶__________________________¶
¶____________¶_________________¶¶¶_______¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_________________¶__¶¶¶¶___¶
_________¶___¶________________¶_______¶¶_¶
_________¶___¶_______________¶__________¶
__________¶___¶_____________¶
__________¶___¶____________¶
___________¶___¶__________¶
____________¶___¶________¶
_____________¶___¶_______¶
______________¶___¶______¶
_______________¶___¶_____¶
________________¶___¶____¶
_________________¶___¶___¶
___________________¶__¶___¶
_____________________¶_¶___¶¶
_______________________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________________________¶_____________¶¶¶
________________________¶________________¶¶
_______________________¶_____¶¶______¶¶¶¶¶¶¶
______________________¶______¶_¶¶¶¶¶¶
_____________________¶_____¶¶
_____________________¶__¶¶¶
_____________________¶_¶


___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶_______________________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶___________________________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶_____¶¶¶¶____________________¶_______¶¶
___¶¶_____¶0_¶_____________________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶_____¶________¶¶¶¶_______________¶¶_¶¶
¶¶_____¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶______¶_¶¶
¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶_¶_____¶__¶¶_____¶_¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶______¶_¶¶__¶_¶_____¶¶¶__¶_______¶
______________¶_¶¶¶¶¶_¶_____¶¶¶¶__¶¶_____¶¶
______________¶_¶¶¶¶¶¶_¶____¶__¶¶¶¶¶¶_____¶
______________¶¶¶¶¶__¶_¶____¶____¶¶¶¶¶____¶¶
_______________¶¶¶___¶¶_¶___¶¶¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶
______________________¶__¶__¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶___¶
_______________________¶¶¶¶__¶___¶¶__¶¶¶___¶
_________________________¶¶¶¶¶_____¶_¶¶¶¶__¶¶
____________________________________¶_¶¶¶__¶¶
_____________________________________¶¶¶¶¶_¶¶
______________________________________¶¶¶¶_¶¶
______________________________________¶¶¶¶_¶¶
_______________________________________¶_¶_¶
_______________________________________¶___¶
_______________________________________¶¶_¶¶
___________________________________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶
__________________________________¶¶________¶¶¶¶
_________________________________¶¶___________¶¶¶
_________________________________¶¶_¶_¶¶¶_______¶¶
__________________________________¶¶_¶¶_¶¶¶¶____¶¶
____________________________________________¶¶___¶
_____________________________________________¶__¶
_______________________________________________¶¶_


________$$$$..
______$$$$$$$$$
______$$$$$$$_$
_____$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$
_____$$$$$$_$$$$$
____$$$$$$$_____$$$
____$$$$$$$$_____$
____$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$
_$$$$___$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$
__$__$$$$$$
____$$$$$$
____$$$$$
___$$$$$$_____$
___$$$$$$___$$_$$
____$$$$$___$__$$
____$$$$$______$$
_____$$$$$____$$$
_______$$$$$$$$$
__________$$$$


__________________ ##
_________________###*
______________.*#####
_____________*######
___________*#######
__________*########.
_________*#########.
_________*#######*##*
________*#########*###
_______*##########*__*##
_____*###########_____*
____############
___*##*#########
___*_____########
__________#######
___________*######
____________*#####*
______________*####*
________________*####
__________________*##*
____________________*##
_____________________*##.
____________________.#####.
_________________.##########
________________.####*__*####


__________________s$$s
_________________$$$$$$.
________________$$$$$$$$.
________________$$$$$(•)_\
________________s$$$$$$s__\
_________________s$$$$s
________________$$$$$s
_______________§§§..$s
______________§§§§§$$s
_____________§§§§§§$$s
____________§§§§§§§$$s
___________§§§§§§§§$$s
__________§§§§§§§§§$$s
_________§§§§§§§§§§$$s
________§§§§§§§§§§$$s
______s§§§§§§§§§$$$s
____s§§§§§§§§§§$$$s
__s§§§§§§§§§§§$$s
§§§§§§§§§§§§§$$s
_______§$§§s_$$___$$$$$$$$$$$
______§$$§§_$_$$_$$$$$$$$$$$$$
_____§$$§§s_$__$$____________$
____§$§$§§__$$__$____________$
___§$§§$§§___$$_$____________$
__§$§§$§§s_____$$____________$
_§$§§§$§§________$__________$
§$§§§$§§s_________$________$
$§§§$§§§___________$$$$$$$$
____________________.$$$$$
__________________.$$$$$$$$$


▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███████████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███████████████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████████████████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███████████████████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██████▐▐█████▐▐██████▐▐▐▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐▐▐██████▐▐▐████▐▐▐███████▐▐▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐▐███████▐▐█▐███▐█▐▐██████▐▐▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐▐███████▐██▐█████▐▐███████▐▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐████████▐████████▐▐███████▐▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐████████▐▐█▐███▐█▐▐████████▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐████████▐▐▐▐███▐▐▐█████████▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐██████████▐▐█████▐▐█████████▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐█████████████████████████████▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐█████████████████████████████▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐█████████████████████████████▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐█████████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████████▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐███████▐▐▐▐▐▐██▐█▐█▐▐▐▐▐██████▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐██████▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐██████▐▐▐▐
▐▐▐▐▐███████▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐███████▐▐▐▐
▐▐▐▐███████████▐█████████▐███████████▐▐▐
▐▐▐█████████████▐▐█████▐▐█████████████▐▐
▐▐█████████████████▐▐█████████████████▐▐
▐▐█████████████████████████████████████▐
▐██████▐▐▐█████████████████████▐▐▐██████
▐██████▐▐▐▐▐████████████████▐▐▐▐▐▐██████
██████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐████████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████
██████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████
██████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████
██████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████
██████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████
██████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████
██████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████
▐█████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██████
▐██████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██████
▐███████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██████▐
▐▐███▐██▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██▐██▐▐
▐▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐█▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐█▐▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐▐▐████▐█▐▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐▐▐██████████▐▐▐██████████▐▐▐▐▐▐▐▐
▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐


________________________1§¶¶¶¶¶¶¶§________________
 _____________________§¶¶¶§11____1§¶¶1_____________
 _________________1¶¶¶§1____________1¶¶____________
 _______________§¶¶§__________________§¶1__________
 _____________§¶¶1_____________________1¶1_________
 ___________§¶¶_________________________1¶_________
 _________1¶¶____________________________¶¶________
 ________¶¶1______________________________¶1_______
 ______§¶§________________________________¶¶_______
 _____¶¶__________________________________1¶_______
 ____¶§________§¶1_________________________¶1______
 ___¶¶1§¶¶¶¶¶¶¶1§¶1________________________¶¶______
 ______¶1________1¶1_______________________§¶______
 _____§¶__________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________1¶______
 _____¶§______§1_____________¶1____________1¶______
 _____¶1____1¶¶¶11___________§¶¶¶¶¶________1¶______
 _____¶§____1¶¶¶¶§________________1¶1______1¶______
 ___1¶¶¶§_____1§1___________________¶§_____1¶______
 __¶¶¶¶¶¶¶___________________________¶¶1¶¶§¶¶______
 1¶¶¶¶¶¶¶¶§___________________________§¶1_1¶¶______
 ___1§¶¶¶¶1__________________________§¶____________
 _________¶§________________________¶¶_____________
 __________§¶§____________________§¶1______________
 ____________§¶¶§1______________1¶¶1_______________
 ______________1§¶¶§¶§____________1§¶¶_____________
 __________________1¶1_______________§¶¶___________
 __________________¶___________________¶¶__________
 _________________¶§____________________§¶_________
 _________________¶1_____________________¶¶________
 _________________¶¶¶¶¶§__________1§§____1¶________
 _______________1¶¶§__1§¶¶§___1¶¶¶¶§¶¶1__¶¶§_______
 _________¶¶¶¶¶¶¶§_______1¶¶¶¶¶§1____1¶¶¶1_§¶¶¶¶¶¶¶
 _________¶§___________________________§______§___¶
 _________¶§______________________________________¶
 _________1¶_____________________________________§¶
 __________¶_____________________________________¶1
 __________§¶___________________________________§¶_
 ___________¶§__________________________________¶1_
 ____________¶§________________________________¶§__
 _____________¶§_____________________________1¶§___
 ______________§¶1__________________________¶¶_____
 ________________¶¶§_____________________1¶¶§______
 __________________§¶¶§_______________1§¶¶1________
 _____________________1§¶§§§11§§11§§¶§§1___________


───────────────────────────────────▒█▒──
───────────────────────────────────█ █
───────────────────────────────────████─
───────────────────────────────────██▒▓─
────────────────────────────────────█───
───────────────▒▒███▒▒──────────────█▓──
─────────────▓██████████▒───────────▓█──
───────────▒██████████████░─────────▓█──
──────────█████████████████▒────────██──
─────────████████████████████░──────██──
────────██████████████████████▒────▓██──
───────█████████████████████████░─▒██▒──
──────███████████████████████████████───
─────███████████████████████████████▓───
────████████████████████████████████────
───▒███████████████████████████████▒────
──░████████████████████████████████─────
──████████████████████████████████──────
──███████████████████████████████───────
──██████████▓▒─▒█████████▒▒████▒────────
──▒██████▓█────▓███████▒────────────────
───░▒▒▓▒───────████▒────────────────────
──────────────▒█▒▒█▒────────────────────
───────────────█░─█░────────────────────
───────────────█──█─────────────────────
───────────────█──█─────────────────────
───────────────█──█─────────────────────
──────────────░█──█▒────────────────────
──────────────▒█──██────────────────────
──────────────▒█──░█────────────────────
──────────────▓█───█────────────────────
──────────────▓█───█────────────────────
──────────────▓█───██───────────────────
──────────────██░──▓████▒───────────────
──────────────▒████▒────────────────────


───│─│─│─│─│─────│─│─│─│─────────│─│────
│─│─│───│─│─│─────│─│─│─────────────│───
│─│─│─│─│───▓╫──│─────│─│─│─│─│─│─│─│─│─
───│─│─│─│──▓██▓╫│───────│─│─│──────────
│───│───│────╫████▓─│─│─│───────│─│─│───
───│───│─│─│─│╫█████╫──│─│─│─│─│─│──────
│─│─│─│─│───│─│╫█████▓────│─│─│─────│─│─
─│───│─────│─│─│╫█████▓│─│───│─│────────
│───│─│─│─│─│───│╫██████│─│─│───│─│───│─
─────│─│─────────│▓██████│─│─│─│─│───│─│
│─│───────────│────▓██████│───│─│─────│─
───│─│─│─│───│─│─│─│███████│─│─│─────│─│
│───────│─────│───│──███████│─│─│─╫▓╫─│─
─────│─────│───────│─╫███████──│─██████╫
│─│───│─│─│───────│───▓██████▓│─███╫│██─
───│───│───│─│─│─│─────███████╫▓███▓╫█─│
│─│─│─│─────────────│─│╫██████████████│─
─│─│─│─────│─│─│─│──────█████████████▓──
│───│─│───│───│─────│─│─╫█████████▓─▓╫──
─│───────────│───│─────│▓█████████──█───
│───│───│───│───│─│─│─▓███████████╫▓╫─│─
───│─│─────│─│───│─│╫██████████████▓────
│─│───│───────│─│─│████████████████─│───
───│───────│─────▓████████▓████████──│─│
────│─│────────╫███████▓│──███████▓─│───
─│─│───│─│─│─│▓█████▓╫─│──╫███████▓│───│
╫│────────││╫█████▓│─│▓▓██▓▓██████╫─────
│▓█████████████████████▓╫│──██████───│──
──│╫▓███████████▓╫╫││─│─│──│██████──│─│─
─│───│─│─████▓│──────│─────╫█████▓───│──
│─│─│─│─███▓│─│─│───│───│─│╫█████│──│───
─────│─███╫│───│─│─│───────╫█████──│────
│───│─▓██───│─│─────────│──▓████▓───│───
───│─▓█▓───│─────│─────────█████─│─│───│
│─│─▓█▓─│─────────────│─│──████▓──│───│─
───╫█╫─│─────│─│───│─│─│──╫████│────────
│─╫█╫─│───────│─│───│─────████╫─│─│─│───
─│█│─│───│─│─────│─│─────╫███▓───────│─│
│╫│─────│───────│─│─│────████───│───│─│─
─│─────│─│─│─│─────│─│──╫███│────────│─│
│─│─│───────│───────────███╫──────│─────
───│─│───│─│─│─│─│───│─███╫──│───────│─│
│─│─│───────│─────│───███╫────────│───│─
─│───│───│───────│───███─────────│─│─│──
│─────────────│─│─││██▓───│─│───│─│─────
───│─│───│─│─│───│▓██│─────│───│─────│─│
│────────────────▓▓─│───│───│─│───│─│───


__________________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶________________________________¶¶¶¶____¶¶
___¶¶__¶¶¶___________________________¶¶¶______¶¶
___¶_____¶¶¶¶______________________¶¶________¶¶
___¶________¶¶¶¶_________________¶¶_________¶¶
__¶¶___________¶¶¶¶_____________¶¶_________¶¶
__¶¶______________¶¶¶¶¶¶_______¶__________¶¶
__¶¶___________________¶¶¶___¶¶__________¶¶
___¶_____________________¶¶__¶______¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶____________________¶¶_¶_____¶¶____ö_¶¶¶
____¶¶_____________________¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶
______¶¶_________________________________¶¶¶
_______¶¶¶______________________________¶¶
__________¶¶¶¶_________________________¶¶
______________¶¶______________________¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶________________¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________¶¶
__¶______________________________¶¶¶¶
___¶¶________________________¶¶¶¶¶
____¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶_____________¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


______(░)(░)_____________ (░)(░)
_____(░)(♥)(░)__________ (░)(♥)(░)
______(░)(░)_____________ (░)(░)
_______(\|/)_______________(\|/)
_ (▒)(▒)(\|/)(░)(░)____(▒)(▒)(\|/)(▒)(▒)
(▒)(♥)(▒)|(░)(♥)(░)__(▒)(♥)(▒)|(▒)(♥)(▒)
__(▒)(▒)_|_(░)(░)_____(▒)(▒)_|_(▒)(▒)
________/___________________\
_______/_____________________\
______/_______________________\
_____/__▒▒▒▒______________▓▓▓▓▓
____/__▒▒▒▒▒▒___________▓▓▓▓▓▓▓
___/__▒▒▒(◉)-▒▒_________▓-(◉)▓▓▓▓▓
__/__▒▒▒▒▒▒▒███>ㅤ<███▓▓▓▓▓▓▓▓
_/___▒▒▒▒▒▒▒▒__________▓▓▓▓▓▓▓▓▓
/____▒▒▒▒▒▒▒____________▓▓▓▓▓▓▓▓
_____▒▒▒▒▒▒▒____________▓▓▓▓▓▓▓
_____▒▒▒▒▒▒▒▒__________▓▓▓▓▓▓▓▓
_____▒▒▒▒▒▒▒▒▒_______▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒____▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒__▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒__▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
______▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_______▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒¶▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_________▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒¶▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
__________▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒¶▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
____________▒▒▒▒▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_____________▒▒▒▒▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓▓
____________¶¶¶¶¶¶¶▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓▓
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶▒▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____▒▒▒▒▒__▓▓▓▓▓
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________▒▒▒▒___▓▓▓▓
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________▒▒▒▒__▓▓▓▓
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________▒▒▒___▓▓▓
¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________▒▒____▓▓
¶¶¶¶¶¶¶_______________________________▓


_____________$$$___________________1$$_
_1$__________$$$___________________$$$1_________$1
_$$$_______$$$$$$_________________1$$$$$1______$$$
_$$$$______$$$$$$$_______________1$$$$$$1_____$$$$
_$$$$$____1$$$$$$$$_____________$$$$$$$$$____$$$$$
$$$$$$$1__$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$$__1$$$$$$
$$$$$$$$$1$$$$$$$$$$1_________1$$$$$$$$$$1$$$$$$$$
11$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________1$$$$$$$$$$$$$$$$$$1
11$$$$$$$$$$$$$$$$$$1_________1$$$$$$$$$$$$$$$$$$1
_11$$$$$$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__1$$$$$$$$$$$$$$$$$1$$$$__.$$$1$$$$$$$$$$$$$$$$
___1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$♥$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1
____1$$$$$$$$$$$$$$$$$$1___1$$$$$$$$$$$$$$$$$$1
_____111$$$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$
______11_1$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$11
________11_1$$$$$$$$$$_______1$$$$$$$$$$11
_________11$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$1
_1$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________1$$$$$$$$$$$$$$$$$1
__$$$$$$$$$$$$$$$11______________1$$$$$$$$$$$$$$$
__1$$$$$$$$$___________________________$$$$$$$$$1
____1$$$$$$1___________________________1$$$$$$1
_______1$$$_____________________________1$$1
_________$_______________________________$